Historisk arkiv

Enighet om høy torskekvote i den norsk-russiske fiskeriavtalen for 2014

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

Fredag 11.oktober undertegnet Norge og Russland fiskeriavtalen for 2014 i St. Petersburg. Avtalen innebærer en torskekvote på 993 000 tonn i Barentshavet.

- Jeg gleder meg over at vi igjen har inngått en ansvarlig avtale hvor vi har tatt hensyn til både biologi og næringens behov for forutsigbarhet og praktisk gjennomføring av fiske. Jeg er spesielt fornøyd med at forhandlingsresultatet ligger tett opp til de vitenskapelige rådene fra det internasjonale havforskningsrådet (ICES), sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

-Kvoteavtalen er totalt verdt ca 15 milliarder kroner i førstehåndsverdier og dette legger gode rammer for både verdiskaping i Norge og eksport til verdensmarkedene, sier Berg-Hansen

Årets møte i Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon ble avholdt i St.Petersburg, og protokollen ble undertegnet av departementsråd Arne Røksund og nestlederen for det føderale fiskeribyrået, Vasiliy Sokolov (Gunnar Sætra HI)

Totalkvoten for nordøst-arktisk torsk i 2014 settes til 993 000 tonn. Dette er en nedgang på
7 000 tonn fra 2013. Totalkvoten av torsk fordeles mellom Norge, Russland og tredjeland etter samme mønster som i tidligere år. Norges kvote for 2014 vil være 443 735 tonn, inkludert 21 000 tonn kysttorsk og 7 000 tonn forskningsfangst.

Totalkvoten for hyse er fastsatt til 178 500 tonn for 2014. Dette er 21 500 tonn lavere enn i 2013. Den norske hysekvoten vil med dette være på 88 115 tonn, inkludert forskningskvoten.

Loddekvoten for 2014 er satt til 15 000 tonn, i tråd med rådet fra ICES. Dette er en kraftig reduksjon fra 2013 hvor kvoten er på 200 000 tonn.

Totalkvoten for blåkveite i 2014 videreføres på 19 000 tonn.

Fiskeriavtalen inneholder også tekniske reguleringer for utøvelsen av fisket, kontrolltiltak og forskningssamarbeid. Det er et omfattende forskningssamarbeid mellom Norge og Russland om levende marine ressurser og økosystemet i Barentshavet, og partene ble enige om det felles norsk-russiske forskningsprogrammet for 2014.

- Norge og Russland har i fiskerikommisjonen over mange år gjennomført en langsiktig og ansvarlig forvaltning. Dette kjennetegner også årets forhandlinger som har foregått i en konstruktiv og god atmosfære, avslutter Berg-Hansen.

PROTOKOLL fra den 43.sesjon i Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon

Vedlegg:

VEDLEGG 1a: DELEGASJONSLISTE NORGE, på den 43. sesjon i Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon

VEDLEGG 1b: RUSSISKE DELTAKERE på den 43. sesjon i Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon

VEDLEGG 2 - DAGSORDEN FOR 43. SESJON I DEN BLANDETE NORSK-RUSSISKE FISKERIKOMMISJON, ST. PETERSBURG, 07–11. OKTOBER 2013

VEDLEGG 3 - OVERSIKT OVER FORDELING AV KVOTER MELLOM NORGE, RUSSLAND OG TREDJELAND (I TONN) I 2014

VEDLEGG 4 - FORDELING AV TREDJELANDSKVOTEN AV TORSK, HYSE OG BLÅKVEITE I 2014 (I TONN)

VEDLEGG 5 - KVOTER I 2014 FOR GJENSIDIG FANGST AV TORSK, HYSE, LODDE OG BLÅKVEITE FOR NORGE OG RUSSLAND I DE TO LANDS ØKONOMISKE SONER (I TONN)

VEDLEGG 6 - KVOTER (KVANTA) TIL RUSSLAND I NORGES ØKONOMISKE SONE OG TIL NORGE I RUSSLANDS ØKONOMISKE SONE (I TONN) I 2014

VEDLEGG 7 - TEKNISKE REGULERINGSTILTAK OG FELLES OMREGNINGSFAKTORER FOR FISKEPRODUKTER

VEDLEGG 8 - REPORT OF THE WORKING GROUP ON SEALS

VEDLEGG 9 - FRA MØTET I DET PERMANENTE UTVALG (DPU) FOR FORVALTNINGS- OG KONTROLLSPØRSMÅL PÅ FISKERISEKTOREN

VEDLEGG 10 - JOINT RUSSIAN – NORWEGIAN SCIENTIFIC RESEARCH PROGRAM ON LIVING MARINE RESOURCES IN 2014

VEDLEGG 11 - Kontrolltiltak

VEDLEGG 12 - Forvaltningsregler for torsk, hyse og lodde

VEDLEGG 13a - Norsk statistikk 2012

VEDLEGG 13b - Russisk statistikk 2012

VEDLEGG 14 - Norsk-russisk midlertidig forenklet forordning for utstedelse av lisenser for hverandres fiskefartøy

VEDLEGG 15 – Fangstdagbokskjema

VEDLEGG 16 - Fangstdagbokskjema for russiske fartøy

VEDLEGG 17 - Felleshenvendelse til ICES om høstingsregel for Sebastes mentella