Historisk arkiv

Forskrift til nasjonal kjernejournal på høring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Nasjonal kjernejournal vil være en samling av viktige og kritiske helseopplysninger om den enkelte pasient. Journalen vil være tilgjengelig for relevant helsepersonell uavhengig av hvor i landet du blir syk.

At helsepersonell har rask og sikker tilgang til relevant, korrekt og oppdatert informasjon om pasienten i en behandlingssituasjon, kan i ytterste konsekvens utgjøre forskjellen mellom liv og død.

Nasjonal kjernejournal er et ledd i regjeringens IKT-satsing, og allerede i år er det satt av 85 millioner kroner til dette arbeidet. Det er et stort og krevende prosjekt som vil måtte utvikles i flere faser. Det tas sikte på at kjernejournalen etableres som et pilotprosjekt i løpet av 2013. Formålet med gjennomføring av et pilotprosjekt er å teste utforming av det endelige prosjektet i realistiske omgivelser og minimere risikoen for feil og unødvendige omkostninger. I første fase vil tilgang være begrenset til deler av den akuttmedisinske kjede og fastleger.

Kjernejournalen skal kunne brukes i alle situasjoner der det ytes helsehjelp, og der tilgang til oppdaterte helseopplysninger har betydning for helsehjelpen. Kun helsepersonell med tjenstlig behov skal gis tilgang til nasjonal kjernejournal, forutsatt at de øvrige vilkår er oppfylt.

Kjernejournalen vil ikke gi helsepersonell tilgang til flere eller andre opplysninger enn i dag, men tilgangen gis på en mer hensiktsmessig måte. Forslaget ivaretar pasientenes integritet og de helsefaglige behovene på en god og praktisk gjennomførbar måte.

Hver enkelt person skal selv kunne bestemme om han eller hun ønsker en kjernejournal.

Høringsnotatet inneholder forslag til bestemmelser om formål, databehandlingsansvar (Helsedirektoratet), hvem som kan ha en kjernejournal, innholdet i kjernejournalen, rett til innsyn, varsel om oppslag, retting, sletting, sperring av opplysninger, unntak fra krav om samtykke, tilbaketrekking av samtykke, tilgangsstyring, lagring av helseopplysninger og forbud mot utlevering av opplysninger fra kjernejournalen.

Les saksoversikt, høringsbrev, høringsinstanser og høringsnotat.

Fristen for å avgi høringsuttalelse er 10. april 2013.

 

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter