Historisk arkiv

Nedgang i pasientskader ved norske sykehus

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Nasjonale tall viser en nedgang i andel pasientskader ved norske sykehus fra 16 % i 2010 og 2011 til 14 % i 2012. Ved 8 % av de undersøkte sykehusoppholdene oppstod en skade som førte til forlenget sykehusopphold eller alvorligere konsekvenser i 2012, mot 9 % i 2011 og 2010.

Nasjonale tall viser en nedgang i andel pasientskader ved norske sykehus fra 16% i 2010 og 2011 til 14% i 2012. Ved 8 % av de undersøkte sykehusoppholdene oppstod en skade som førte til forlenget sykehusopphold eller alvorligere konsekvenser i 2012, mot 9 % i 2011 og 2010. 

- Tallene viser en positiv nedgang i andel pasientskader. Dette er en god start på det jeg forventer skal bli en ytterligere nedgang, sier helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre.  

Undersøkelsene gjennomføres som ledd i den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen ”I trygge hender”. Ved alle helseforetak og fem private sykehus har i alt 47 lokale team hver måned gransket et tilfeldig utvalg journaler, basert på metodikken Global Trigger Tool (GTT). Formålet med undersøkelsene er at ledere og helsepersonell bruker resultatene til å følge egen utvikling over tid og iverksette forbedringstiltak. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten beregner nasjonale tall for pasientskader en gang i året.

- Denne regjeringen har gått foran med å gjennomføre nasjonal kartlegging av pasientskader i sykehus og fremholdt full åpenhet om resultater. Regjeringens satsing på pasientsikkerhetskampanjen ”I trygge hender”, kombinert med flere andre tiltak regjeringen har iverksatt de siste årene, har gitt arbeidet med pasientsikkerhet i sykehus et løft som kommer dagens og fremtidige pasienter til gode, sier Støre.

De hyppigste skadetypene både i 2012, 2011 og 2010 er legemiddelrelaterte skader, sårinfeksjoner etter operasjon, og urinveisinfeksjoner. Dette er områder som pasientsikkerhetskampanjen har utarbeidet tiltakspakker på, og som helseforetakene er nå gjennomfører.  Undersøkelsen for 2012 viser en statistisk signifikant nedgang i blant annet urinveisinfeksjoner, reoperasjon i forbindelse med skade og infeksjoner i forbindelse med bruk av kateter.

- Dette viser at pasientsikkerhetskampanjen ”I trygge hender” har innført viktige og relevante tiltak for å forebygge pasientskader, men at det fortsatt er betydelig forbedringspotensiale. Arbeidet fra kampanjen skal derfor videreføres gjennom et 5-årig nasjonalt program for pasientsikkerhet fra 2014. Pasient- og brukersikkerhet i den kommunale helse- og omsorgstjenesten skal stå sentralt i programmet, forteller Støre.

Nasjonalt program for pasientsikkerhet er ett av flere tiltak i Stortingsmeldingen ”God kvalitet – trygge tjenester” som regjeringen la frem i desember 2012.

Les mer om pasientskadeundersøkelsen og pasientsikkerhetskampanjen ”I trygge hender”.

Helse- og omsorgsdepartementet gjør oppmerksom på at metoden og resultatene ikke er egnet til å sammenlikne sykehus eller helseforetak. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten offentliggjør derfor ikke resultater på sykehusnivå. Helse- og omsorgsdepartementet vektlegger betydningen av åpenhet om kvalitet og pasientsikkerhet og har stilt krav i oppdragsdokumentet om at helseforetakene skal offentliggjøre egne resultater på sine nettsider.  

  

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter