Historisk arkiv

Staten anker dom fra Borgarting lagmannsrett om røykeklubber

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Saken er prinsipiell, og dersom lagmannsrettens dom blir stående vil dette åpne for omgåelser av røykeforbudet på serveringssteder, samt medføre store kontrollproblemer både for bransjen og tilsynsmyndighetene, sier helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad. Helse- og omsorgsdepartementet har derfor besluttet at dommen skal ankes til Høyesterett.

- Saken er prinsipiell, og dersom lagmannsrettens dom blir stående vil dette åpne for omgåelser av røykeforbudet på serveringssteder, samt medføre store kontrollproblemer både for bransjen og tilsynsmyndighetene, sier helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad. Helse- og omsorgsdepartementet har derfor besluttet at dommen skal ankes til Høyesterett.

Forbudet mot røyking på serveringssteder i tobakkskadeloven § 6 avhenger av at det enten er tale om et lokale hvor allmennheten har adgang eller et arbeidslokale i lovens forstand. Borgarting lagmannsrett konkluderte i en dom av 15. august 2007 med at ingen av de to alternative vilkårene i § 6 var oppfylt. Saken gjaldt et serveringslokale på Hardanger Hotell A/S hvor kun medlemmer av en røykeklubb skulle ha adgang.

Saken har tidligere vært behandlet i Oslo tingrett, som kom til motsatt resultat av lagmannsretten.

Lagmannsrettens dom bygger etter statens syn på en uriktig forståelse og anvendelse av tobakksskadeloven § 6. Det er statens vurdering at innføring av røykfrie serveringssteder innebærer at det verken er adgang til å ha røykerom eller til å tillate røyking i ”røykeklubber”. Ved behandlingen av lovendringen uttalte Stortinget eksplisitt at det ikke skulle være mulig å omgå røykeforbudet ved å tillate røyking i medlemsklubber på serveringsstedene. Videre anser staten at serveringslokalet må anses som et arbeidslokale i lovens forstand, da eieren utfører arbeid på stedet.

Dommen fra Borgarting lagmannsrett er ikke rettskraftig. Sosial- og helsedirektoratets tolkning av ”røykeloven” står derfor fast inntil Høyesterett har avgjort saken.

Sosial- og helsedirektoratet er ansvarlig for tolkningen av tobakksskadeloven, herunder tolkningen av forbudet mot røyking på serveringssteder. Direktoratets tolkninger fremgår på http://www.shdir.no/tobakk/lover_og_regler/r_ykfri_servering/.