Historisk arkiv

Helse- og omsorgsministeren lanserer barnebok om foreldres rusproblemer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen lanserer i dag barneboken Hvem kan hjelpe Jesper? som skal sendes til alle landets barnehager slik at den kan være utgangspunkt for samtale mellom små barn som trenger hjelp og barnehagepersonalet.

Foto: Magnus Ridola
Helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen lanserer i dag barneboken Hvem kan hjelpe Jesper? som skal sendes til alle landets barnehager slik at den kan være utgangspunkt for samtale mellom små barn som trenger hjelp og barnehagepersonalet.

Historien om Jesper forteller om ensomhet og redsel for en liten fireåring når mamma er rusavhengig. Mer enn 200 000 barn har foreldre som ruser seg på en måte som gjør at barna reagerer. Barn og unge som vokser opp i familier med rusproblemer, har større risiko for å få rusproblemer selv.

 - Det er lett å forstå at disse barna lever under et voldsomt press med mangel på trygghet, med brudd, skyldfølelse og hemmelighold. Det er ikke lett å ha en god barndom med en slik byrde på ryggen, sier helse- og omsorgsministeren.

- Regjeringen har satt barn og unge høyt på dagsorden. I Soria Moria-erklæringen har vi gitt løfte om at barn med psykisk syke foreldre og rusmiddelavhengige foreldre skal få oppfølging og hjelp. Målet er at tjenestene skal oppdage og følge opp barn som trenger det på en langt mer systematisk måte enn vi gjør i dag.

Regjeringen startet i 2007 flerårig satsing på tiltak for barn og unge som lever i familier der foreldrene sliter med rusproblemer eller psykiske lidelser. Det er lagt særlig vekt på tiltak som kommer barna direkte til gode. I 2008 er det bevilget 20 mill kroner over HODs budsjett til tiltak for barn av psykisk syke og rusmiddelavhengige foreldre. I tillegg kommer midler fra Barne- og likestillingsdepartementet for å styrke barnevernet i forhold til disse barnegruppene.

Barneboken er utarbeidet for Helse- og omsorgsdepartementet av organisasjonen Voksne for barn. Den er gratis og kan bestilles fra www.vfb.no

Barneboken kan lastes ned her (PDF)