Historisk arkiv

En mer helhetlig helsetjeneste for gravide og fødende

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Den lokale jordmortjenesten skal bli mer tilgjengelig og sykehusene får ansvar for følgetjenesten til fødestedet. Helseregionene skal sammen med kommunene lage en flerårig og helhetlig plan for fødetilbudet i regionen.

Den lokale jordmortjenesten skal bli mer tilgjengelig og
sykehusene får ansvar for følgetjenesten til fødestedet. Helseregionene skal sammen med kommunene lage en flerårig og helhetlig plan for fødetilbudet i regionen.

Se pressekonferansen på Nett-TV

Dette er hovedpunkter i regjeringens stortingsmelding om en sammenhengende svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg.

- Tilbudet til kvinnen både før, under og etter fødselen må være helhetlig, uansett om det er kommunen eller sykehuset som har ansvar for tjenesten. Gjennom meldingen legger vi opp til bedre organisering og bedre utnyttelse av ressurser og helsepersonell. Den fødende og hennes familie skal kunne føle trygghet i hele forløpet, sier helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen.

Svangerskaps- og fødselsomsorgen i Norge holder svært høy kvalitet i internasjonal sammenheng. Det er likevel flere forhold som gjør at tjenesten kan forbedres på viktige områder.

Et trygt fødetilbud
Rundt to tredeler av barnefødslene i Norge skjer ved store fødeavdelinger. De siste 35 årene har det skjedd en betydelig sentralisering av fødestedene, blant annet som følge av endret bosettingsmønster og utbygging av veier og kommunikasjon. Det har vært stilt spørsmål om kvaliteten i fødetilbudene.  Regjeringen vil at sykehusene og kommunene skal samarbeide bedre om svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen. I meldingen blir det foreslått at de regionale helseforetakene pålegges å lage en flerårig helhetlig og lokalt tilpasset plan for tjenesten sammen med berørte kommuner.   

- Dette må få som konsekvens at eventuelle planer om strukturendringer i fødselsomsorgen må avvente utarbeidelse av slike flerårige og helhetlige regionale planer. Dette er selvsagt ikke til hinder for det iverksettes tiltak for å sikre en god og effektiv drift, sier Bjarne Håkon Hanssen.

Foto: Magnus Ridola
På en pressekonferanse i dag presenterte helse- og omsorgsministeren sammen med statssekretær Dagfin Sundsbø Stortingsmeldingen "En gledelig begivenhet".

Stortinget vedtok i 2001 tallgrenser for minste antall fødsler for kvinneklinikker, fødeavdelinger og fødestuer. Det foreslås at tallgrensene oppheves og erstattes av nasjonale kvalitetskrav. I tillegg blir det foreslått at de regionale helseforetakene får ansvar for følgetjenesten for gravide til fødestedet, i tråd med ansvaret for annen pasienttransport.

Bedre lokal jordmortjeneste
Jordmortjenesten i kommunene er ujevnt fordelt og dekningen er ikke god nok. Regjeringen vil bedre tilgjengeligheten til lokal jordmortjeneste. Dette er i tråd med brukernes ønsker. I meldingen presenteres to modeller for framtidig organisering av lokal jordmortjeneste:

-  kommuner og helseforetak inngår avtaler om jordmortjenester som sikrer felles utnyttelse

-  den kommunale jordmortjenesten forankres i helseforetak.

Regjeringen vil ta stilling til framtidig organisering av lokale jordmortjenester i forbindelse med samhandlingsreformen.

En familievennlig barselomsorg
De siste årene er varigheten av barselopphold på sykehus redusert. Det foreslås i meldingen at lokal jordmortjeneste får en sentral rolle i oppfølgingen av mor og barn sammen med helsestasjon og fastlege. Dersom lokal jordmortjeneste fortsatt skal være et kommunalt ansvar, må helseforetak og kommuner inngå avtaler som sikrer felles utnyttelse i barselomsorgen. Ved en modell hvor den lokale jordmortjenesten forankres i helseforetakene, vil regionale helseforetakene få ansvar for nødvendig oppfølging de første dagene etter fødselen, uansett om de oppholder seg på sykehus eller ikke.