Historisk arkiv

Utvalg skal gjennomgå drap

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen har tatt initiativ til at det blir nedsatt et utvalg som skal gjennomgå drap som er begått de siste fem årene av mennesker med kjent psykisk lidelse. Han vil også vurdere behovet for et mer permanent utvalg som kan gå inn i framtidige saker. I tillegg skal retningslinjene for å vurdere farlighet gjennomgås.

Helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen har tatt initiativ til at det blir nedsatt et utvalg som skal gjennomgå drap som er begått de siste fem årene av mennesker med kjent psykisk lidelse. Han vil også vurdere behovet for et mer permanent utvalg som kan gå inn i framtidige saker. I tillegg skal retningslinjene for å vurdere farlighet gjennomgås.

- Etter den tragiske hendelsen i Tromsø reises spørsmålet om hvordan dette kan skje gang på gang. Vi må spørre om vi har organisasjoner og systemer som lærer av slike tragedier, med konsekvens for framtidig praksis. Derfor har jeg tatt initiativ til å sette ned et utvalg som skal gjennomgå drap begått av mennesker med kjent psykisk lidelse de siste fem årene, sier helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen.

Utvalget skal ha medlemmer med kjennskap fra blant annet helsevesen, politi, fengsel, kommune og NAV, i tillegg til brukere og pårørende. Det skal også vurderes å ta med fagpersoner fra de andre nordiske landene. Det skal belyse alle forhold som lå bak drapene, peke på hva som sviktet og på hvilken måte erfaringer har ført til endring. Utvalget skal gi råd om hva som kan gjøres for å forebygge slike hendelser i framtiden.  Utvalget skal ledes av Ann-Kristin Olsen. Hun er nå fylkesmann i Vest-Agder og har tidligere vært blant annet sysselmann på Svalbard og politimester i Halden.

- Det er viktig at utvalget ledes av en person med høy integritet og tillit. Jeg er derfor svært glad for at Ann-Kristin Olsen har sagt ja til å lede dette arbeidet, sier Hanssen.

 
Fra v. Bjørn Erik Larsen, Lars E. Hanssen, Bjarne Håkon Hanssen og Ingelin Killengreen under dagens pressekonferanse. 

Vurderer permanente systemer
Helseminister Bjarne Håkon Hanssen vil også vurdere behovet for  mer permanente systemer for å håndtere framtidige saker.  - Min umiddelbare tanke er at vi har Helsetilsynet til dette. Men vi må vurdere om vi skal ha systemer som gjenspeiler den tverrfaglige og sektorovergripende helheten i disse alvorlige voldssakene. Dette skal utredes, og jeg har bedt direktør Lars E. Hanssen i Statens helsetilsyn om å hjelpe meg med dette, sier Hanssen.

Faglig gjennomgang
Helsedirektoratet har utarbeidet retningslinjer som skal hjelpe helsetjenesten og politiet til å gjøre gode vurderinger av farlighet.  Det er behov for å få kunnskap om disse retningslinjene faktisk brukes og om de er gode nok. Helsedirektoratet skal derfor gjennomføre såkalte fagrevisjoner. Helseforetakene vil få i oppdrag å samarbeide med Helsedirektoratet om en slik faglig gjennomgang.

Tettere oppfølging
Helsetilsynet har pekt på at kommunene ikke får god nok faglig og praktisk støtte fra spesialisthelsetjenesten, slik at mange risikerer å få et uforsvarlig tilbud.
- Dette illustrerer betydningen av den samhandlingsreformen jeg nå jobber med. Mennesker med psykiske lidelser skal ha et godt og trygt liv utenfor institusjon, uten omfattende tvangsbruk. Det krever tettere oppfølging og samarbeid mellom alle berørte tjenester, sier Hanssen.