Historisk arkiv

Syse-utvalgets utredning om smitte og straff

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Professor Aslak Syse overrakte i dag Syse-utvalgets utredning, Om kjærlighet og kjøletårn, om strafferettslige spørsmål ved alvorlige smittsomme sykdommer, til helse- og omsorgsministeren. Utvalgets flertall anbefaler at straffeloven fortsatt skal ramme smittefarlig atferd, men ønsker en viss avkriminalisering.

- Spørsmål om smitte og straff debatteres både i Norge og internasjonalt. Kloke og erfarne fagfolk har gjort et viktig stykke arbeid. Vi er glade for at denne utredningen nå foreligger. Nå vil vi sende saken ut på en bred høring før vi sammen med Justis- og beredskapsdepartementet vil gå grundig gjennom forslagene, sier helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre.

Jonas Gahr Støre og Aslak Syse
Helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre fikk overrakt utredningen fra Syse-utvalgets leder, Aslak Syse. (Helse- og omsorgsdepartementet)

Utvalgets arbeid er en oppfølgning av den nasjonale hivstrategien Aksept og mestring (2009-2014)og Stortingets uttrykte ønske om mer kunnskap på området, særlig knyttet til hiv.

Utvalget, som har vært ledet av professor dr. juris Aslak Syse, ble oppnevnt av regjeringen i desember 2010 for å utrede ulike spørsmål knyttet til bruken av straff for det å overføre smittsomme sykdommer til andre. Utvalget ble blant annet bedt om å vurdere spørsmål som forebyggende effekter av straff, om loven virker diskriminerende, eller har negativ betydning for den enkeltes atferd.

Utvalgets flertall mener det bør være straffeansvar for overføring av alvorlige smittsomme sykdommer fra person til person. De ordinære strafferammene foreslås redusert noe, og forsvarlige smitteverntiltak, som for eksempel bruk av kondom ved samleie, vil frita for straff. Også samtykke fra den som utsettes for smittefare bør etter utvalgets mening kunne medføre straffrihet. Det forslås også en viss avkriminalisering av tilfeller hvor vedkommende har utsatt noen for smittefare, men der det ikke er skjedd noen smitteoverføring.

For å styrke offerets stilling i overgrepssaker foreslås en endring i straffeprosessloven slik at man ved seksuallovbrudd skal kunne undersøke den mistenktes smittestatus uten dennes samtykke, for å få en rask avklaring av om overgrepet også innebar en konkret smittefare.

Les NOU 2012: 17 Om kjærlighet og kjøletårn

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter