Historisk arkiv

Ny nasjonal kreftstrategi skal gi bedre kreftomsorg

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

- Den nye kreftstrategien skal gjøre norsk kreftomsorg enda bedre. Norge skal satse målrettet på raskere kreftbehandling uten forsinkelser og et samlet løft for kreftforebygging. Vi styrker fagmiljøene ved å samle dem i et partnerskap og gir pasientene en mer aktiv rolle i behandlingen.

- Den nye kreftstrategien skal gjøre norsk kreftomsorg enda bedre. Norge skal satse målrettet på raskere kreftbehandling uten forsinkelser og et samlet løft for kreftforebygging. Vi styrker fagmiljøene ved å samle dem i et partnerskap og gir pasientene en mer aktiv rolle i behandlingen. Det sa helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre da han tirsdag lanserte en ny nasjonal kreftstrategi sammen med Kreftforeningen.

Strategien skal møte de framtidige utfordringene på kreftområdet. Samtidig ble "Partnerskap mot kreft" lansert. Partnerskapet skal bidra til samordnet gjennomføring av målene i strategien.

Strategien er utarbeidet etter en bred prosess, med innspill fra fagmiljøer, pasient- og brukerorganisasjoner, Legemiddelindustriforeningen og KS.

- Jeg vil takke disse, og særlig 75-årsjubilanten Kreftforeningen, for engasjement og viktige bidrag i arbeidet med den nye strategien, sier Støre.

- Vi har gode overlevelsestall for flere kreftsykdommer sammenliknet med andre land. Samtidig vet vi at vi fortsatt kan bli bedre og med denne strategien legger vi løpet for forbedring, sa Støre.

De fem hovedmålene i kreftstrategien er:

 • En mer brukerorientert kreftomsorg
  Kreftpasienter skal til enhver tid vite hvem de kan henvende seg til om egen sykdom og behandling. Kreftpasienters erfaringer skal brukes aktivt til å forbedre tjenestene.
 • Norge skal bli et foregangsland for gode pasientforløp
  Målet om at 80 % av kreftpasienter skal starte behandling innen 20 dager etter at henvisningen er mottatt, er ambisiøst, men viktig. Kreftkoordinatorer ved sykehusene kan bidra til å nå målet. Diagnosesentre for pasienter med uklare alvorlige tilstander og prostatasentre skal bidra til å styrke systemene for rask og presis utredning og diagnostikk."
 • Norge skal bli et foregangsland innen kreftforebygging
  Det forebyggende arbeidet mot tobakk og alkohol, og for sunne matvaner og mer fysisk aktivitet, skal videreføres.
 • Flere skal overleve og leve lenger med kreft
  Den store økningen i antall krefttilfelle i årene som kommer skal møtes med nødvendig kapasitet og kompetanse. Norske pasienter skal ha tilgang til ny, sikker, virkningsfull og kostnadseffektiv legemiddelbehandling.
 • Best mulig livskvalitet for kreftpasienter og pårørende
  Det skal legges enda bedre til rette for at likemenn og frivillige kan delta i kreftomsorgen. Pårørende skal sikres oppfølging og informasjon, og barn som pårørende må ivaretas.

- Med denne strategien setter vi nye mål for god pasientbehandling. Tidligere har det vært størst oppmerksomhet på behandling og behandlingsresultat. Nå er det en økende erkjennelse av at pasientens opplevelse av kvalitet er like viktig. Forskning tyder også på at resultatene blir bedre når pasientene føler seg ivaretatt og lyttet til, sier Støre.

Partnerskap mot kreft

Partnerskap mot kreft, skal være pådriver for en samordnet gjennomføring av Nasjonal kreftstrategi. Partnerskapet består av Kreftforeningen, KS, de fire regionale helseforetakene, pasientorganisasjoner på kreftområdet, Kreftregisteret og Helsedirektoratet. Ved å være en plattform for dialog og samarbeid, vil partnerskapet styrke arbeidet med kreft lokalt, regionalt og nasjonalt. Partnerskapet skal ledes av Helsedirektoratet.

Les strategien: Sammen - mot kreft

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter