Forsiden

Historisk arkiv

Oppfordring om å tilby vann som tørstedrikk, frukt og grønt og fjerne tilbud om brus i skoletiden.

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Landets fylkeskommuner

 

Oppfordring om å tilby vann som tørstedrikk, frukt og grønt og fjerne tilbud om brus i skoletiden.
Vi ønsker med dette brevet å oppfordre fylkeskommunene som skoleeiere til å arbeide for at elever i videregående opplæring har tilgang på kaldt drikkevann, frukt og grønt og at det ikke gis tilbud om brus, søtsaker og snacks på skolen. Restriksjoner på tilgang til brus bør ikke være et enkeltstående tiltak, men ses i sammenheng med positive tiltak som tilgang på kaldt drikkevann, frukt og grønt og andre positive tiltak på mat og måltidsområdet.

Sosial- og helsedirektoratet vil derfor med det første invitere til en konkurranse blant videregående skoler om å være best på frukt og grønt og kaldt drikkevann. Frist for innsending av bidrag er 1. november 2008 og utlysingen vil dere finne dere på www.shdir.no/ernaering .

Bakgrunn 
Bakgrunnen for oppfordringen er kunnskap om kostholdets betydning for å forebygge blant annet overvekt, fedme, type 2-diabetes og tannhelseproblemer.

Kostvaner og sykdommer som har sammenheng med kostholdet er ulikt fordelt i befolkningen avhengig av sosial bakgrunn. Det er et mål for denne regjeringa å bidra til å utjevne sosiale forskjeller i helse. Tilrettelegging for gode og sunne måltider er viktig for sosial tilhørighet, trivsel og læringsmiljø. Det vil bidra til at de unge på en naturlig måte og sammen med andre får gode mat- og måltidsvaner som de tar med seg videre i livet. Tiltak i skolen vil kunne ha utjevnende effekt på sosiale ulikheter i kosthold.

Status
Blant de fleste barn og unge er sukkerinntaket betydelig høyere enn anbefalt, og mesteparten av sukkeret kommer fra brus, saft og godteri. Over 1/3 av ungdom i alderen 16-24 år drikker brus eller saft med sukker daglig. Barn og unge spiser i snitt halvparten av anbefalt mengde frukt og grønnsaker, og kun ca halvparten av de unge i alderen 16-24 år spiser frukt og grønnsaker daglig.

Kartlegging
Den siste landsomfattende kartlegging på dette området er så langt tilbake som 2000. Kartleggingen viste at det var et klart forbedringspotensial når det gjaldt mat- og drikketilbudet i videregående skoler. http://www.shdir.no/publikasjoner/rapporter/skolem_ltidet_og_fysisk_aktivitet_i_videreg_ende_skole_24131  
For å få en bedre samlet status på feltet vil Sosial- og helsedirektoratet sende ut en enkel kartlegging om tobakk, ernæring og fysisk aktivitet. Kartleggingen er internettbasert og informasjon om den med aktuell link for gjennomføring vil sendes skolene med kopi til fylkekommunen og fylkesmannen.

Forankring i planer og lovverk
Departementenes Handlingsplan for bedre kosthold i befolkningen (2007-2011) Oppskrift for et sunnere kosthold har som mål å endre kostholdet i tråd med helsemyndighetenes anbefalinger, og å redusere sosiale forskjeller i kosthold. Skolen er her en viktig arena for tiltak.

Mat og drikke er forutsetninger for et godt læringsmiljø. Det er skoleeiers ansvar å sikre at læringsmiljøet fremmer helse, trivsel og læring. Dette er forankret i Opplæringslovens kapittel 9a og Læringsplakaten.

Sosial- og helsedirektoratet utgir retningslinjer for skolemåltidet i grunnskole og videregående skole. I retningslinjene anbefales det blant annet at det bør tilbys frukt og grønnsaker og kaldt drikkevann daglig. http://www.shdir.no/ernaering/skole/retningslinjer_for_et_godt_skolem_ltid_10005

Tiltak de senere årene
Undersøkelser viser at ungdom ønsker sunn og billig mat og drikke. Mange fylker og videregående skoler har arbeidet over lang tid med å sikre tilgang til kaldt drikkevann og fjerne brusautomater. En del har også arbeidet bra med sunne kantinetilbud med spesiell vekt på rimelig og fristende tilbud på frukt og grønnsaker sammen med kompetanseheving av kantineansatte.

Vi tror likevel tilbudet kan bli enda bedre og ønsker å benytte den positive trenden og interessen som nå er for sunne matvaner. Som skoleeiere har fylkeskommunene en god mulighet til å bidra til bedre kostvaner hos de unge og gjennom det bedre helse for alle uansett sosial bakgrunn.


Med vennlig hilsen                     
        
Sylvia Brustad    Magnhild Meltveit Kleppa   Bård Vegar Solhjell
helse- og omsorgsminister  kommunal- og regionalminister  kunnskapsminister     


Kopi: Sosial- og helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet, Landets fylkesmenn, KS