Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Færre barn blir bortført

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Det var i fjor ti færre barnebortføringssaker sammenlignet med året før, en nedgang fra 63 til 53 saker. – Vi prioriterer arbeidet med barnebortføringssakene høyt, sier justisminister Grete Faremo.

Det var i fjor ti færre barnebortføringssaker sammenlignet med året før, en nedgang fra 63 til 53 saker. – Vi prioriterer arbeidet med barnebortføringssakene høyt, sier justisminister Grete Faremo.

Noen barnebortføringssaker tar lang tid å løse, men de fleste løser seg forholdsvis raskt. For 2011 er 24 av 53 nye saker avsluttet og totalt 25 barn er returnert til sitt opprinnelige bostedsland. For 2010 er 51 av 63 saker avsluttet og totalt 54 barn er returnert.

Når det gjelder antall barn - ble det i 2011 bortført 22 færre barn fra/til Norge enn i 2010.

Regjeringen har i en årrekke arbeidet og arbeider fortløpende med å utvikle egnede metoder for å forebygge bortføring, og bidra til at bortførte barn blir tilbakeført til sitt bostedsland så raskt som mulig. Justisdepartementet, Utenriksdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og Kripos har etablert en arbeidsgruppe som møtes jevnlig for å utveksle erfaringer og bistå hverandre i håndteringen av konkrete saker for å sikre at alle mulige midler tas i bruk der det er nødvendig, dvs. både de internasjonale rettsreglene nedfelt i konvensjoner, diplomatiske kanaler og politisamarbeid.

For å bedre informasjonen til berørte parter, etablerte Justisdepartementet i samarbeid med Utenriksdepartementet i 2007 nettportalen www. barnebortføring.no. Her er det samlet informasjon til bruk for foreldre, domstoler og andre aktører som involveres i slike saker. Portalen inneholder også råd om hva man kan gjøre for å forsøke å forhindre en barnebortføring og hva man bør gjøre dersom et barn er blitt bortført.

Regjeringen har videre arbeidet målrettet med å øke kompetansen om barnebortføring hos de profesjonelle aktørene. Det ble derfor i 2007 oppnevnt to kontaktdommere, som skal bidra med kunnskap om håndteringen av barnebortføringssaker ved norske domstoler. I 2009 etablerte Justisdepartementet en liste over advokater med særskilt kompetanse om barnebortføring. Samtlige advokater på listen har deltatt på et fagseminar om barnebortføring i regi av departementet.

På politiets fagportal, som er tilgjengelig i alle politidistrikter, er barnebortføring gitt høy prioritet. Her kan distriktene få råd og veiledning innen barnebortføring. Det er også oppnevnt en kontaktperson i påtalemyndigheten som skal bidra med kunnskap om håndteringen av barnebortføringssaker i politi/påtalemyndighet.

I 2009 la regjeringen frem stortingsmelding om offentlig rettshjelp, hvor det foreslås at saker om barnebortføring skal dekkes av rettshjelpsordningen i større grad enn i dag. Departementet er i gang med å følge opp dette.

Et forslag om å utvide straffansvaret ved internasjonal barnebortføring (over landegrenser) har vært på høring. Proposisjonen er til behandling i Stortinget og skal etter forslaget tre i kraft straks det er vedtatt.

Mer informasjon: www.barnebortføring.no

Tabellen viser totalt antall registrerte saker* og totalt antall bortførte barn**

 

Barnebortføringer til Norge

Barnebortføringer fra Norge

Totalt

2004

14 saker (antall barn ikke kjent)

31 saker (antall barn ikke kjent)

45 saker

2005

20 barn – 12 saker

42 barn – 27 saker

62 barn – 39 saker

2006

15 barn – 12 saker

57 barn – 37 saker

72 barn – 49 saker

2007

31 barn – 18 saker

51 barn – 35 saker

82 barn – 53 saker

2008

15 barn – 10 saker

36 barn – 19 saker

51 barn – 29 saker

2009

26 barn – 18 saker

29 barn – 24 saker

55 barn – 42 saker

2010

29 barn – 20 saker

64 barn – 43 saker

93 barn – 63 saker

2011

26 barn – 20 saker

45 barn – 33 saker

71 barn – 53 saker

* Tabellen viser sivile barnebortføringssaker der Justisdepartementet og/eller Utenriksdepartementet har vært involvert. Det kan også være barnebortføringssaker der de to departementene ikke involveres. Som en konsekvens av dette kan det altså ha skjedd flere barnebortføringer til og fra Norge enn det som fremkommer av tabellen.

**Departementene registrerer både antall saker og antall barn. Dersom en sak omfatter flere bortførte barn (dvs. søsken) blir dette kun registrert som en sak. Slike saker vil kunne gi store statistiske utslag. Det anmodes derfor om at tallmaterialet benyttes med forsiktighet.


Til toppen