Historisk arkiv

Utvidet straffansvar ved internasjonal barnebortføring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Regjeringen foreslår å gjøre det straffbart for begge foreldre å bortføre barn til utlandet. – Vi vil styrke barns beskyttelse mot å bli skilt fra en av foreldrene. Hensynet til barnets beste ligger til grunn, sier justisminister Grete Faremo.

Regjeringen foreslår å gjøre det straffbart for begge foreldre å bortføre barn til utlandet. I dag kan den barnet bor fast hos, bortføre barnet uten at det får strafferettslige konsekvenser. Det er ikke regjeringen fornøyd med.

– Vi vil styrke barns beskyttelse mot å bli skilt fra en av foreldrene. Hensynet til barnets beste ligger til grunn, sier justisminister Grete Faremo.

Gjeldende straffebestemmelse er begrenset til tilfeller der samværsforelderen bortfører barnet til utlandet. Etter forslaget vil også internasjonal barnebortføring foretatt av den som barnet bor fast hos omfattes. I tillegg til konsekvensene for barnet ved å rykkes opp fra sitt hjemland og sitt vante miljø, antas det å være i barnets interesse å ha samvær med begge foreldre. Det er særlig vanskelig å gjennomføre når barnet bor i et annet land.

Bedre utnyttelse av dommerressurser. Regjeringen foreslår også å utvide kompetansen Høyesteretts ankeutvalg har til å treffe realitetsavgjørelser under prøvingen av anker til Høyesterett.

Høyesterett mottar årlig et betydelig antall anker i straffesaker og i sivile saker.  Av hensyn til ressurssituasjonen i Høyesterett ønsker regjeringen å åpne for at ankeutvalget i enkelte tilfeller skal kunne avgjøre saken.

Endringen vil kunne føre til raskere saksbehandling i noen saker og vil kunne være ressursbesparende både for Høyesterett og partene. Regelen er ment for de mer åpenbare tilfeller, for eksempel i saker hvor ankeutvalget finner det klart at det straffbare forholdet er foreldet. Det kreves at ankeutvalget enstemmig finner det klart at det er grunnlag for å treffe slik avgjørelse.

– Høyesteretts sentrale oppgave er å ivareta rettsenheten, foreta rettsavklaring og stake ut rettsutviklingen på viktige saksfelt. Ved å la ankeutvalget avgjøre enklere saker, vil Høyesterett i større grad kunne konsentrere seg om saker av prinsipiell karakter, sier Faremo.