Historisk arkiv

Styrker PSTs evne til å avverge terrorangrep

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen vil styrke PST og gi tjenesten bedre rammebetingelser for å kunne løse sitt viktige samfunnsoppdrag. Dette er i tråd med anbefalingene fra 22.juli-kommisjonen og Traavik-utvalget.

– Vi setter PST bedre i stand til å beskytte demokratiet og borgerne. Med felles kontraterrorsenter og samordnet risiko- og trusselvurdering får vi en mer effektiv utnyttelse av etterretnings- og sikkerhetstjenestenes analysemiljøer, sier justis- og beredskapsminister Faremo.

De siste årene er PSTs budsjett økt til 475,1 millioner kroner. Regjeringen foreslår nå ytterliggere styrking med 11,5 millioner kroner til bedre anvendelse av teknologi for bearbeiding og deling av informasjon.

Regjeringen legger dessuten til rette for et tettere analysesamarbeid mellom PST og E-tjenesten og vurderer også en rekke lovendringer.

– Det kan være krevende å finne balansen mellom åpenhet og beskyttelse og mellom personvern og overvåking. Dette er ikke vurderinger som kan gjøres én gang for alle. Det er en del av den løpende politiske styringen. Endringer i trusselbilder og samfunnsutviklingen kan tilsi at vurderinger som ble gjort for noen år siden, vil få en annen konklusjon i dag, sier Faremo.

Regjeringen vil:

• styrke den strategiske og faglige styringen av PST.

• gjennomgå reglene om taushetsplikt fra offentlige organer overfor PST.

• fremme forslag om endringer i passloven for å gi politiet tilgang til passregisteret som et verdifullt verktøy i kriminalitetsbekjempelsen.

• vurdere endringer i reglene om taushetsplikt i Tolloven for å sikre at tolltjenestemenn kan gi informasjon til PST ved bekymring for at noen forbereder en terrorhandling.

• avklare om lovgivningen hindrer PST i å be E-tjenesten om å innhente informasjon om norske borgere og utlendinger i utlandet, i saker der PST kan bruke skjulte tvangsmidler.

• vurdere behovet for å klargjøre hjemlene for PST til å formidle til E-tjenesten personopplysninger innhentet ved skjulte tvangsmidler ved samarbeid i terrorsaker.

• sende på høring et forslag om mer effektive og gode løsninger for PSTs tilgang til personopplysninger hos utlendingsmyndighetene.

• fremme en lovproposisjon for å styrke adgangen til å straffeforfølge terrorforberedelser.

• følge opp forslag fra Metodekontrollutvalget og PST til regelendringer om skjulte tvangsmidler og anonym vitneførsel i et lovforslag i løpet av 2013.

• fremme forslag til endringer i utlendingslovgivningen som gir bedre mulighet til å utvise utlendinger som utgjør en alvorlig sikkerhetstrussel mot Norge.

 

Temaside: