Historisk arkiv

Vil etablere nasjonal politioperativ sentral

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen vil at det etableres en nasjonal politioperativ sentral for å styrke politiets evne til å koordinere og respondere ved store hendelser.

– Erfaringene fra 22. juli viste at vi har behov for et nasjonalt senter som kan koordinere samhandling ved hendelser som finner sted i flere distrikter eller overskrider kapasiteten til det enkelte distrikt, sier justis- og beredskapsminister Grete Faremo.

En nasjonal operasjonssentral vil styrke politiets mulighet til å respondere ved kriser. Regjeringen tar nå sikte på å etablere en slik sentral. 22. juli-kommisjonens anbefaling er at det bør etableres en nasjonal politioperativ sentral som en skalerbar del av operasjonssentralen i Oslo.

– Vi vil ta stilling til rolle- og ansvarsdeling, oppgaver og utforming når politianalysen foreligger i sommer. Ett vurderingstema er om nasjonal politioperativ sentral og Oslo politidistrikts operasjonssentral bør samlokaliseres, for å legge til rette for god koordinering og ressursutnyttelse, sier Faremo.

Regjeringen setter av fem millioner kroner i 2013 for å starte arbeidet med planlegging av en nasjonal politioperativ sentral.

 

Temaside: