Historisk arkiv

Ny straffelov – folkemord, terror og hatkriminalitet

Norge ingen frihavn for krigsforbrytere

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Regjeringen foreslår nye lovbestemmelser mot folkemord, krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten. De groveste handlingene skal kunne straffes med fengsel inntil 30 år, og slike handlinger skal ikke foreldes.

Justisminister Knut Storberget presenterte forslag til nye lovbestemmelser mot folkemord, krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten.Regjeringen foreslår nye lovbestemmelser mot folkemord, krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten. De groveste handlingene skal kunne straffes med fengsel inntil 30 år, og slike handlinger skal ikke foreldes.

– Lovforslaget legger til rette for en effektiv strafforfølgning, og er viktig for å unngå at Norge blir ansett som en frihavn for personer som er ettersøkt for slike handlinger, sier justisminister Knut Storberget.

Faktaark om lovforslaget finner du her (pdf).

Norge skal strafforfølge
De nye bestemmelsene legger til rette for en effektiv strafforfølging av folkemord, forbrytelser mot menneskeheten og grove krigsforbrytelser i Norge. Bestemmelsene sikrer også at Norge kan bistå internasjonale straffedomstoler ved å overta strafforfølgning.

Egne bestemmelser om slike lovbrudd understreker det særlige alvoret som er forbundet med slike handlinger. Det dreier seg blant annet om drap eller andre grove forbrytelser som inngår i et utbredt eller systematisk angrep mot en sivilbefolkning. Det foreslås å heve strafferammen fra 21 til 30 år.

De nye bestemmelser sikrer at Norge selv kan strafforfølge slike handlinger og ikke behøver å overlate sakene til Den internasjonale straffedomstolen i Haag.

De nye bestemmelsene gjelder for kriminalitet begått før loven trer i kraft. Men forbudet i Grunnloven § 97 mot tilbakevirkende kraft, gjør at det ikke kan utmåles strengere straff enn det som var tillatt etter reglene som gjaldt på gjerningstidspunktet.

Blir ikke foreldet
Det foreslås også at straffansvar for folkemord, forbrytelser mot menneskeheten og grove krigsforbrytelser aldri foreldes, om de ikke allerede er foreldet når loven settes i kraft. Dersom saken er foreldet, skal lovbryteren likevel kunne utleveres til andre stater for å bli strafforfulgt der.

Straff for bruk av barn i væpnet konflikt. Det skal etter forslaget være en krigsforbrytelse å rekruttere eller bruke barn i væpnede styrker. Etter Roma-vedtektene og folkerettslig sedvane er aldersgrensen 15 år. I forslaget er aldersgrensen 18 år. Det foreslås også at avtale om og oppfordring til å begå folkemord, forbrytelser mot menneskeheten og krigsforbrytelser skal være straffbart, og en egen bestemmelse om ansvar for overordnede som kunne ha forhindret overgrepene.

Nye bestemmelser mot terror
Det foreslås nye straffebestemmelser mot terror og terrorrelaterte handlinger. Definisjonen av terrorhandlinger endres, slik at bestemmelsene bare rammer den som begår et drap eller en annen svært alvorlig handling i den hensikt å skape frykt, kaos eller å påvirke myndighetsutøvelse. Det foreslås at terrorhandlinger skal kunne straffes med fengsel inntil 30 år, og ikke foreldes. Det foreslås dessuten egne bestemmelser om straff for den som rekrutterer, lærer opp eller offentlig oppfordrer noen til å begå en terrorhandling. Bestemmelsene oppfyller folkerettslige forpliktelser.

Det foreslås ikke straff for den som deltar i en terrororganisasjon, og åpnes ikke for utvidet adgang til å bruke inngripende metoder i terrorbekjempelsen.

– Tiden er i stedet nå inne for å vurdere om de gjeldende reglene ivaretar rettssikkerheten og personvern godt nok, uttaler Storberget. Han varsler et eget utvalg for å evaluere dagens metoderegler.

Strengere straff for hatkriminalitet
– Hatkriminalitet, det vil si kriminalitet som motiveres av offerets etnisitet, religion eller seksuelle orientering, bør straffes strengere enn i dag, sier justisministeren.

Det foreslås å lovfeste at hatkriminalitet skal være en skjerpende omstendighet i straffutmålingen for ethvert lovbrudd som er forårsaket av slike forhold. De gjeldende bestemmelsene om straff for hatefulle ytringer og diskriminering videreføres, og utvides til å verne personer med nedsatt funksjonsevne.

Straffeloven bestemmer hva som skal være straffbart i dag. Den nye straffeloven vil erstatte dagens straffelov fra 1902. Arbeidet med ny straffelov skal etter planen sluttføres i løpet av 2008. Departementet legger imidlertid til rette for at forslagene om folkemord, krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten kan behandles av Stortinget så raskt som mulig, og settes i kraft umiddelbart etter dette.