Ot.prp. nr. 8 (2007-2008)

Om lov om endringer i straffeloven 20. mai 2005 nr. 28 mv. (skjerpende og formildende omstendigheter, folkemord, rikets selvstendighet, terrorhandlinger, ro, orden og sikkerhet, og offentlig myndighet)

Om lov om endringer i straffeloven 20. mai 2005 nr. 28 mv. (skjerpende og formildende omstendigheter, folkemord, rikets selvstendighet, terrorhandlinger, ro, orden og sikkerhet, og offentlig myndighet)

Les dokumentet

Særskilt vedlegg: NOU 2002: 4 Ny straffelov. Straffelovkommisjonens delutredning VII

Særskilt vedlegg: NOU 2003: 18 Rikets sikkerhet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget