Historisk arkiv

Flere krigsforbrytere for norske domstoler

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Kripos får doblet etterforskningskompetansen i arbeidet med krigsforbrytelser. Åtte nye stillinger skal følge opp nye lovbestemmelser som behandles i Stortinget i dag.

– Norge skal ikke være en frihavn for krigsforbrytere, sier justisminister Knut Storberget, som ønsker flere saker for norske domstoler. Vi har foreslått nye lovbestemmelser, og dobler nå etterforskningskompetansen hos Kripos slik at den nye loven kan tas i bruk, sier justisministeren.

Det vil bli opprettet åtte stillinger hos Kripos og én ny statsadvokatstilling ved Det nasjonale statsadvokatembetet til krigsforbrytelsessaker.

Stortinget behandler i dag Regjeringens forslag til nye lovbestemmelser for mer effektiv strafforfølging av folkemord, forbrytelser mot menneskeheten og grove krigsforbrytelser i Norge. De groveste handlingene vil kunne straffes med fengsel inntil 30 år, og slike handlinger skal ikke foreldes. Bestemmelsene sikrer at Norge kan bistå internasjonale straffedomstoler ved å overta strafforfølgning.

Forslagene kan settes i kraft umiddelbart etter at de er behandlet i Stortinget.

Hovedpunktene i lovforslaget:

 • Norge kan selv strafforfølge folkemord, forbrytelser mot menneskeheten og krigsfor-brytelser, og behøver ikke overlate sakene til Den internasjonale straffedomstolen i Haag.

 • Strafferammen heves fra 21 til 30 år.

 • De nye bestemmelsene gjelder for kriminalitet begått før loven trer i kraft. Det kan imidlertid ikke kan utmåles strengere straff enn det som var tillatt etter reglene som gjaldt på gjerningstidspunktet.

 • Straffansvar for folkemord, forbrytelser mot menneskeheten og grove krigsforbrytelser vil aldri foreldes, om de ikke allerede er foreldet når loven settes i kraft. Dersom saken er foreldet, skal lovbryteren likevel kunne utleveres til andre stater for å bli strafforfulgt der.

 • Det blir en krigsforbrytelse å rekruttere eller bruke barn under 18 år i væpnede styrker.

 • Det blir straffbart å inngå avtale om eller oppfordre til å begå folkemord, forbrytelser mot menneskeheten og krigsforbrytelser, og det blir en egen bestemmelse om ansvar for overordnede som kunne ha forhindret overgrepene.

 • Definisjonen av terrorhandlinger endres, slik at bestemmelsene bare rammer den som begår et drap eller en annen svært alvorlig handling i den hensikt å skape frykt, kaos eller å påvirke myndighetsutøvelse.

 • Terrorhandlinger skal kunne straffes med fengsel i inntil 30 år, og ikke foreldes.

 • Det blir lovfestet at hatkriminalitet skal være en skjerpende omstendighet i straffutmålingen for ethvert lovbrudd som er forårsaket av slike forhold.

 • De gjeldende bestemmelsene om straff for hatefulle ytringer og diskriminering videreføres, og utvides til å verne personer med nedsatt funksjonsevne.

 • Det strafferettslige vernet som skal hindre ulovlig etterretning mot hemmelige opplysninger om norske naturressurser forsterkes.