Historisk arkiv

Strengere lov mot krigsforbrytelser

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Fra 7. mars gjelder nye lovbestemmelser mot folkemord, krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten. De groveste handlingene kan straffes med fengsel inntil 30 år, og foreldes aldri.

  Nye lovbestemmelser mot folkemord, krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten er trer i kraft.

Nye lovbestemmelser mot folkemord, krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneske- heten trer i kraft i dag.

Fra 7. mars gjelder nye lovbestemmelser mot folkemord, krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten. De groveste handlingene kan straffes med fengsel inntil 30 år, og foreldes aldri.

– Loven legger til rette for en effektiv strafforfølgning, og er viktig for å unngå at Norge blir ansett som en frihavn for personer som er ettersøkt for denne typen kriminalitet, sier justisminister Knut Storberget. De nye lovreglene sikrer dessuten at Norge har mulighet til å bistå den internasjonale straffedomstolen ved at straffesaker overføres til Norge for å bli gjennomført her.

For å ta i bruk den nye loven får Kripos doblet etterforskningskompetansen i arbeidet med krigsforbrytelser. Åtte nye stillinger skal følge opp nye lovbestemmelser. Det vil også bli opprettet én ny statsadvokatstilling ved Det nasjonale statsadvokatembetet til krigsforbrytelsessaker.

Tilbakevirkende kraft. De nye bestemmelsene gjelder for kriminalitet begått også før 7. mars 2008. Men forbudet i Grunnloven § 97 mot tilbakevirkende kraft, gjør at det ikke kan utmåles strengere straff enn det som var tillatt etter reglene som gjaldt på gjerningstidspunktet.

Blir aldri foreldet. Straffansvar for folkemord, forbrytelser mot menneskeheten og grove krigsforbrytelser blir aldri foreldet, om de ikke allerede er foreldet før 7. mars 2008. Dersom saken er foreldet, skal lovbryteren likevel kunne utleveres til andre stater for å bli strafforfulgt der.