Historisk arkiv

Ankeavvisning må begrunnes

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Regjeringen foreslår i dag å lovfeste at beslutninger i lagmannsretten om å nekte anke fremmet, skal være begrunnet, både i straffesaker og sivile saker. Samtidig utvides bruken av videokonferanseutstyr i domstolene for å sikre en mer effektiv ressursutnyttelse.

– Begrunnelseskravet er fastslått i rettspraksis, men regjeringen velger å foreslå en lovfesting, for å klargjøre reglene, sier justisminister Knut Storberget.

Regjeringen foreslår også å lovfeste at anke fra en som er domfelt av lagmannsretten, men frifunnet av tingretten, bare kan nektes fremmet for Høyesterett dersom Høyesteretts ankeutvalg finner at anken klart ikke vil føre frem. Høyesterett vil likevel ikke kunne prøve bevisvurderingen under skyldspørsmålet. Også dette er en regel som allerede følger av rettspraksis.

Regjeringen foreslår i tillegg å utvide bruken av videokonferanseutstyr i domstolene. – Økt bruk av videokonferanser og annen fjernmøteteknologi i domstolene gjør det mulig med en mer effektiv og fleksibel rettergang, sier Storberget.

Forslaget innebærer en utvidelse av adgangen til bruk av fjernmøte i saker om forlengelse av varetektsfengsling. Fjernmøte betyr at siktede deltar i et rettsmøte ved bruk av videokonferanseutstyr. Fjernmøte skal ikke kunne benyttes ved første gangs varetektsfengsling, bare ved forlengelse av fengslingsfristen. Da skal fjernmøte kunne benyttes også uten siktedes samtykke, men retten må kontrollere at bruk av fjernmøte i saken ikke vil være betenkelig. Fjernmøte skal ikke kunne benyttes i saker om fengsling ved full isolasjon. Siktede skal ha rett til et vanlig rettsmøte dersom det er gått 90 dager siden forrige vanlige rettsmøte.

I saker om tilståelsespådømmelse (”forhørsrettssaker”) skal fjernmøte kunne benyttes dersom siktede samtykker i det, og retten ikke finner det ubetenkelig.

Regjeringen foreslår også nye regler om bruk av fjernavhør av vitner og sakkyndige i straffesaker. Fjernavhør er avhør over telefon eller ved bruk av videokonferanseutstyr. Fjernavhør skal ikke brukes dersom vitneforklaringen kan være særlig viktig eller det er betenkelig av andre grunner.