Historisk arkiv

Styrking av rettssikkerheten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Regjeringen foreslår at rettsoppnevnte sakskyndige må ha skriftlig mandat. I tillegg nedfelles det i lov at dersom siktede har nedsatt funksjonsevne, kan det være en særlig grunn til å oppnevne forsvarer. Forslagene er del av oppfølgingen etter Fritz Moen-saken.

– Etter frifinnelsene i straffesakene mot Fritz Moen har det vært maktpåliggende for Regjeringen å sørge for tiltak som bidrar til at rettspleien tar lærdom av det som gikk galt og forhindre at noe liknende skjer igjen, sier justisminister Knut Storberget.

En rekke tiltak er gjennomført, påbegynt eller planlagt for å styrke rettssikkerheten i strafferettspleien, og for å forhindre uriktige domfellelser i fremtiden. For eksempel har politiets avhørsteknikker gjennomgått betydelige endringer, lyd- og bildeopptak brukes i større grad under avhør og det pågår omfattende forskning på rettssikkerhetsområdet, blant annet om bevisbedømmelse. Dette begrenser i stor grad behovet for lovendringer.

Regjeringen ønsker likevel å fremme enkelte regelendringer som oppfølging av NOU 2007: 7 Fritz Moen og norsk strafferettspleie.

For det første foreslår Regjeringen at rettsoppnevnte sakkyndige skal ha skriftlig mandat. Tilsvarende foreslås at det samme som hovedregel skal gjelde for sakkyndige oppnevnt av påtalemyndigheten. – Det er grunnleggende for kvaliteten i straffesaksbehandlingen at informasjonsinnhenting fra sakkyndige blir skriftlig dokumentert, uttaler justisminister Knut Storberget.

Regjeringen foreslår også at påtaleinstruksen endres slik at påtalemyndigheten, når den ønsker sakkyndig bistand fra en institusjon opprettet for å yte rettsmedisinske tjenester, må rette henvendelsen til institusjonen og ikke til en bestemt person.

– En slik ordning vil innføre et tydeligere skille mellom politi og påtalemyndighet og de enkelte sakkyndige, sier Storberget.

Regjeringen går inn for at det nevnes i loven at en særlig grunn til å oppnevne forsvarer kan være at siktede har nedsatt funksjonsevne eller er i en annen fysisk eller psykisk tilstand som tilsier dette. Bestemmelsen skal etter forslaget suppleres med en endring i påtaleinstruksen om at politiet og påtalemyndigheten kontinuerlig skal vurdere om det foreligger særskilte forhold ved siktede som tilsier at forsvarer bør oppnevnes.

Regjeringen går også inn for å lovfeste at aktor skal frafalle tiltalen eller nedlegge påstand om frifinnelse hvis det fremstår som klart at det ikke er tilstrekkelig bevis for domfellelse.