Historisk arkiv

30 000 kroner: Minstekrav til aksjekapital i AS

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Fra 1. januar 2012 blir kravet til minste aksjekapital i aksjeselskap 30 000 kroner. – Lovendringen gjør det rimeligere å stifte aksjeselskap. Mens det i dag koster minst 100 000 kroner, kan man fra årsskiftet etablere aksjeselskap for 30 000 kroner inkludert stiftelsesutgifter, sier justisminister Grete Faremo.

Fra 1. januar 2012 blir kravet til minste aksjekapital i aksjeselskap 30 000 kroner.  –Lovendringen gjør det rimeligere å stifte aksjeselskap. Mens det i dag koster minst 100 000 kroner, kan man fra årsskiftet etablere aksjeselskap for 30 000 kroner inkludert stiftelsesutgifter, sier justisminister Grete Faremo.

I går vedtok Stortinget lov om endring i aksjeloven mv. (nedsettelse av kravet til minste aksjekapital mv.). Loven ble sanksjonert av Kongen i statsråd i dag og trer i kraft 1. januar 2012.

Regjeringen ser det som viktig at endringene trer i kraft raskt. Følgende endringer i aksjeloven får virkning allerede fra årsskiftet:

·        Kravet til minste aksjekapital senkes fra 100 000 kroner til 30 000 kroner.

·        Innskutt aksjekapital kan benyttes til å dekke utgifter til stiftelsen av aksjeselskapet.

·        Også finansinstitusjoner – ikke bare revisorer – kan bekrefte at selskapet har mottatt den innskutte aksjekapitalen.

Lovendringen er en del av regjeringens arbeid for å forenkle og modernisere aksjeloven. I tråd med målsettingene i Soria Moria II-erklæringen ønsker regjeringen å forbedre rammevilkårene for norsk næringsliv, og da særlig for små og mellomstore bedrifter. Formålet med endringene er å stimulere til økt nyskapning og flere nyetableringer. Det er også ønskelig å gjøre den norske aksjeselskapsformen mer konkurransedyktig med sikte på å redusere bruken av utenlandske selskapsformer (såkalte NUFer). Sverige har allerede tatt lignende grep, og fått gode resultater.

Endringene i aksjeloven er ett av flere tiltak fra regjeringen for å gjøre det billigere og enklere å drive næringsvirksomhet i Norge. Lovendringen må særlig sees i sammenheng med de nye reglene om unntak fra revisjonsplikten for små aksjeselskaper som trådte i kraft 1. mai i år.

– Samlet representerer disse endringene betydelige forenklinger og besparelser for aksjeselskapene, sier Faremo.

Endringene i aksjeloven følger opp sentrale forslag i advokat Gudmund Knudsens utredning Forenkling og modernisering av aksjeloven, som ble avgitt i januar 2011. Regjeringen kommer tilbake med en egen proposisjon om de øvrige forslagene i Knudsens utredning.