Historisk arkiv

Kronikk i Nordlys 3. mai 2009

Svalbard - viktig i nord

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Den korteste ruten gjennom Polhavet, fra de store godshavnene på det europeiske kontinentet, passerer rett vest for Svalbard.

Mandag møter jeg elever ved Longyarbyen skole som har vært med i tegnekonkurransen «Mitt Svalbard – hvorfor Svalbard er et fint sted å bo». Det gleder jeg meg til.

Svalbard er et unikt sted å både bo og besøke, og er en sentral del av regjeringens nordområdestrategi. Med stortingsmeldingen om Svalbard understreker vi at vi skal være best på forvaltning av naturressurser og utvikling av kunnskap i nordområdene.

Best på kunnskap
Regjeringen har i nordområdestrategien pekt på flere hovedprioriteringer som sammenfaller med målene i svalbardpolitikken – blant annet at vi skal utøve vår myndighet i nord på en troverdig, konsekvent og forutsigbar måte, at vi skal være den fremste forvalter av miljøet og naturressursene i nord, og at vi skal være best på å utvikle kunnskap om, for og i nordområdene.

Disse prioriteringene følger vi nå opp i den nye stortingsmeldingen om Svalbard.

Lokaldemokratiet
I svalbardmeldingen slår vi fast at vi legger opp til en fortsatt tydelig tilstedeværelse på Svalbard, med en fortsatt stabil og forutsigbar myndighetsutøvelse og forvaltning av øygruppen.

Svalbard og Longyearbyen har vært og er et viktig satsingsområde. Derfor har denne regjeringen redusert skatten for å sikre et robust familiesamfunn i Longyearbyen, og vi har bidratt til etableringen av et nytt reservekraftanlegg.

Vi er også opptatt av at lokaldemokratiet på Svalbard skal ha best mulige betingelser for de oppgavene det er satt til å utføre.

Kull og turister
Kulldriften er fremdeles selve bærebjelken i Longyearby-samfunnet. Derfor vil vi videreføre kulldriften – innenfor de rammer som svalbardmiljøloven, bedriftsøkonomi og sikkerhet setter. Samtidig er det viktig å erkjenne at kulldriften er en begrenset ressurs. Derfor er det viktig å satse aktivt på forskning/ utdanning og reiseliv for å opprettholde Longyearby-samfunnet.

Gjennom reiselivet spres det også kunnskap om det sårbare miljøet og miljøutfordringene i Arktis. Regjeringen ønsker å legge forholdene til rette for en videreutvikling av reiseliv som basisnæring på Svalbard.

Tydelig miljøprofil
Vi slår fast at Svalbards spesielle natur må bevares – både fordi området er særegent og uberørt, og fordi Svalbard fungerer som «klodens termometer»: Arktis er et av de områdene der man antar at konsekvensene av klimaendringer for arter og økosystemer vil bli størst og inntre tidligst.

Svalbard ligger lett tilgjengelig, har store områder med uberørt natur, og det er gjort tunge investeringer i infrastruktur der. Derfor vil Svalbard være et av verdens viktigste områder for innhenting av kunnskap om hva som skjer når temperaturen i Arktis stiger, og hvordan dette kan påvirke det globale klimaet.

Regjeringen understreker i svalbardmeldingen hvor viktig det er fullt ut å utnytte de mulighetene Svalbard byr på som plattform for norsk og internasjonal klima- og miljøforskning.

Forskning og forvaltning
En viktig del av nordområdestrategien er at vi skal være i front internasjonalt når det gjelder utvikling av kunnskap om, for og i nordområdene. De investeringer som er foretatt spesielt det siste tiåret i tung infrastruktur for forskning og overvåkning både i Longyearbyen og i Ny-Ålesund, vil bidra til å styrke vår kunnskapsrettede forvaltning av øygruppen.

Satsingen vil også ha betydning for Longyearby-samfunnet fremover, ikke minst i forhold til aktiviteten ved Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) som har utviklet seg til å bli en viktig stabiliserende faktor for Longyearby-samfunnet.

Store utfordringer
Klimaendringene vil innebære store utfordringer knyttet til miljøet på Svalbard. Redusert havis vil blant annet kunne føre til at sårbare områder blir lettere tilgjengelige for ferdsel og annen virksomhet.

Et stadig mer isfritt polhav vil også kunne åpne helt nye ruter for den internasjonale skipsfarten mellom øst og vest.

Den korteste ruten gjennom Polhavet, fra de store godshavnene på det europeiske kontinentet, passerer rett vest for Svalbard. Derfor er det viktig at vi fortsetter arbeidet med å styrke kunnskapen om hvordan ferdselen påvirker miljøet. Vi vil blant annet vurdere å endre verneforskriftene og utarbeide forvaltningsplaner for ulike områder.

Strategisk viktig
Med fremleggelsen av den nye stortingsmeldingen om Svalbard har regjeringen lagt en ny byggestein til nordområdesatsingen – vårt viktigste strategiske satsingsområde.