Historisk arkiv

Innlegg i Aftenposten onsdag 5. mai

Myter om direktivet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Datalagringsdirektivet stiller oss i et valg mellom viktige samfunnsverdier, skriver justisminister Knut Storberget i et innlegg i Aftenposten.

Samfunnsverdier. Datalagringsdirektivet stiller oss i et valg mellom viktige samfunnsverdier.

Datalagringsdirektivet utfordrer viktige sider ved personvernet. Flere trafikkdata enn i dag vil bli lagret og lagringstiden vil bli lengre. Samtidig vil dette øke samfunnets mulighet til å avverge, etterforske og oppklare alvorlig kriminalitet. Debatten om datalagringsdirektivet handler dermed om å veie viktige samfunnsinteresser opp mot hverandre.

Basert på fakta. Nettopp derfor er det så viktig at debatten blir basert på fakta. Det er ikke slik som enkelte påstår, at innholdet i kommunikasjonen vil bli lagret og at direktivet vil føre til avlytting av millioner av mennesker. Regjeringen har hele veien understreket at innholdsdata ikke skal lagres og at ingen vil bli avlyttet etter direktivet.

Viktig verktøy. Datalagringsdirektivet vil være et viktig verktøy når samfunnet skal bekjempe nye former for kriminalitet, som terror, hvitvasking av penger og annen økonomisk kriminalitet, samt mobil vinningskriminalitet.  Datalagring er også helt nødvendig i bekjempelsen av krenkelser på internett, deriblant spredning av bilder og filmer som viser seksuelle overgrep mot barn. På noe sikt er datalagring et spørsmål om politiet skal stenges ute fra den digitale verden eller ikke. 

Smutthull. En del av motstanderne mener at direktivet ikke vil være effektivt for å bekjempe kriminalitet, fordi de kriminelle vil finne måter å omgå det på. Men det vil alltid finnes smutthull i politiets metoder. Det at datalagringsdirektivet ikke vil gi politiet innsyn i alle former for trafikkdata, kan ikke være et godt argument mot å gi dem innsyn i flere enn i dag.

Kontroll med lagringen. Et annet motargument er at personvern er viktigere enn kriminalitetsbekjempelse. Her er det ulike oppfatninger og det skal vi respektere. Samtidig er det viktig å peke på at direktivet også vil bidra til å styrke personvernet, fordi myndighetene vil få kontroll med lagringen – og ikke minst med at dataene faktisk blir slettet.

Forrang. Datalagringsdirektivet reiser en viktig debatt der det finnes gode argumenter både for og i mot. Personvernet er en grunnleggende samfunnsverdi og menneskerettighet. Jeg mener imidlertid at hensynet til å kunne avverge alvorlig kriminalitet som terror, alvorlig økonomisk og organisert kriminalitet og seksuelle overgrep på internett, er så tungtveiende at det må få forrang i denne saken.

Norge bør delta i det internasjonale samarbeidet og bruke det verktøyet dette gir oss. Det er det som vil gi mest trygghet. Det ligger mye personvern i å bekjempe kriminalitet.