Historisk arkiv

Kunnskapsdepartementet

Høring om sentralt register i skolesektoren

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven som gjelder opprettelse av et sentralt register i skolesektoren. Registeret skal gi bedre informasjon om det som skjer i skolen.

Kunnskapsdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven som gjelder opprettelse av et sentralt register i skolesektoren. Registeret skal gi bedre informasjon om det som skjer i skolen.

- For den løpende og viktige kvalitetsutviklingen av skolen er forskning og kunnskap om det som faktisk skjer i skolen helt avgjørende. Dagens informasjon om det som skjer og  konsekvenser av tiltak som settes inn, er ikke tilstrekkelig. Jeg foreslår derfor etablering av et register som skal gi enda bedre informasjon om skolen enn det vi har idag og som vil føre tilmålrettede og konkrete tiltak i forhold til kvalitetsutvikling og kvalitetskontroll, sier konstituert kunnskapsminister Tora Aasland. 

Registeret skal sørge for forbedret informasjon om det som skjer i skolen, effekter av ulike tiltak og skal brukes som grunnlag for statistikk, forskning og analyse i forbindelse med kvalitetsutvikling og kvalitetskontroll.

- Den seneste tids resultater på internasjonale undersøkelser som Pisa og Pirls, viser at det er et behov for denne type tiltak slik at man både lokalt og nasjonalt vil få nok informasjon og kunnskap til å jobbe målrettet og konkret i arbeidet med kvalitetsutvikling, sier Aasland. 

Innsamling av opplysninger og behandling i et sentralt register reiser personvernspørsmål som det er viktige å ta hensyn til. Registeret foreslås derfor opprettet i pseudonymisert form – ved at fødselsnummer krypteres eller skjules på annet vis, men at registeret likevel blir individualisert slik at det er mulig å følge den enkelte elev.  Man vil dermed kunne få et bedre materiale og grunnlag for forsknings- og kvalitetsarbeid, samtidig som personvernhensyn i forhold til de enkelte elever ivaretas.   

Regelverket om deltakelsesplikt og datagrunnlaget som innhentes, foreslås presisert og endret noe i forhold til det som gjøres i dag. Nytt er at i forbindelse med læringsmiljø og læringsutbytte foreslås at også sensitive personopplysninger kan innhentes dersom elevene ikke reserverer seg. Dessuten foreslås at informasjon om lærerkompetanse også skal kunne innhentes. 

I bestemmelsene foreslås det å gi departementet hjemmel til å regulere dette nærmere i forskrift. En rekke detaljer om utforming og ivaretakelse av personvernet vil således reguleres i forskriften

To andre forslag til endringer

Høringsforslaget inneholder også to andre forslag til endringer. Det foreslås en presisering i opplæringsloven og privatskoleloven om skoleeiers plikt til kartlegging av minoritetsspråklige elevers ferdigheter i norsk. Erfaringene fra kommunene viser at disse elevene må sikres nødvendig kartlegging av ferdigheter i norsk bedre enn i dag, slik at  opplæringen gir ønsket progresjon inntil elevene har tilstrekkelige kunnskap i norsk til å følge den ordinære opplæringen.  

Det foreslås også inntatt en bestemmelse i opplæringsloven om institusjonsfylkets rett til å kreve refusjon for kostnader knyttet til opplæring i helseinstitusjoner.

Høringsnotatet finnes i linken i høyre meny.