Høring – forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven

Forslagene som her sendes på høring omfatter endringer på følgende områder: 1) Plikt til kartlegging av minoritetsspråklige elevers ferdigheter i norsk, 2) Etablering av sentralt register i skolesektoren og endringer i bestemmelsene om behandling av individdata etter opplæringsloven og privatskoleloven, 3) Rett til refusjon for kostnader knyttet til opplæring i helsesinstitusjoner.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.10.2008

Vår ref.: 200705000

Høring  - Forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven

Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til endringer i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringsloven) og forslag til endringer i lov 4. juli 2003 nr. 84 om private skolar med rett til statstilskot (privatskolelova) på høring. Forslagene omfatter endringer på følgende områder:
- plikt til kartlegging av minoritetsspråklige elevers ferdigheter i norsk,
- etablering av sentralt register og endringer i bestemmelsene om behandling av individdata etter opplæringsloven og privatskoleloven og
-  rett til refusjon for kostnader knyttet til opplæring i helseinstitusjoner.

Høringsnotat og forslag til lovtekst er lagt ut på departementets internettside på følgende adresse: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/hoeringer/paa_hoering.html?id=1977. Liste over høringsinstansene følger vedlagt. Departementet ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges for underordnede organer som ikke er særskilt nevnt på listen.

Det bes om at høringsuttalelser sendes elektronisk til postmottak@kd.dep.no innen 20. oktober 2008. Av hensyn til publisering av uttalelser på www.regjeringen.no og gjenbruk av tekst, er det ønskelig å motta uttalelsene i PDF-format. Skannede PDF-filer bør ikke sendes da det er vanskelig å gjenbruke tekst fra disse.

Med hilsen

Johan Raaum
ekspedisjonssjef
Kjetil Moen
avdelingsdirektør


 

Departementene

Kommunene

Fylkeskommunene

Fylkesmennene

Akademikerne

Aktive foreldre

Arbeidsgiverforening (NAVO)

Barneombudet

CULCOM v/UiO (Kulturell kompleksitet i det nye Norge)

Datatilsynet

De statlige helseforetakene

Det Utdanningsvitenskapelige fakultet UiO

Dysleksiforbundet

Elevorganisasjonen

FAFO

Fellesorganisasjon for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG)

Privatskoleorganisasjonene

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH)

Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO)

Institutt for samfunnsforskning (ISF)

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene (KIM)

Kristne friskolers forbund (KFF)

Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)

Landslaget for udelt og fådelt skole (LUFS)

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Longyearbyen lokalstyre

Lærernes Yrkesforbund

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)

Nasjonal Senter for flerkulturell opplæring (NAFO)

Nettverket av samfunnsvitenskapelige forskningsinstitutter

NIFU STEP

Norges Forskningsråd

Norges Handicapforbund

Norsk Bibliotekforening

Norske fag- og friskolers forbund

Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU)

Norsk foreldrelag for funksjonshemmede

Norsk Forbund for fjernundervisning

Norsk innvandrerforum

Norsk Kulturskoleråd

Norsk Lektorlag

Norsk Montersorriforbund

Norsk senter for flerkulturell verdiskapning

Norsk Skolelederforbund

Norsk Studentunion

NOVA

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Faglige råd v/Utdanningsdirektoratet

Opplysningstjenesten for hjemmeundervisning

Private Barnehagers Landsforbund (PBL)

Private grunnskoler som er godkjent etter opplæringsloven § 2-12

Private skoler med rett til statstilskudd

Riksrevisjonen

Riksarkivet

Rådet for fagopplæring i arbeidslivet (SRY) v/ Utdanningsdirektoratet

Samarbeidsforum for funksjonshemmedes fellesorganisasjon (SAFO)

Sametinget

Samnemda for NF og NKF

Samordna opptak

SEFIA, Høgskolen i Oslo

Senter for interkulturell kommunikasjon

Senter mot etnisk diskriminering

Sivilombudsmannen

Skolenes landsforbund

Statens lånekasse for utdanning

Statens råd for funksjonshemmede

Statistisk sentralbyrå (SSB)

Statlige videregående skoler

Steinerskolene i Norge

Studentenes Landsforbund

Sysselmannen på Svalbard

Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede (Unio)

Utdanningsdirektoratet

Utdanningsforbundet

Utdanningsgruppenes hovedorganisasjon

Utlendingsdirektoratet (UDI)

Universiteter

Universitets- og høgskolerådet

VOX – voksenopplæringsinstituttet

Voksenopplæringsforbundet (VOFO)

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)