Høring – forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven

Forslagene som her sendes på høring omfatter endringer på følgende områder: 1) Plikt til kartlegging av minoritetsspråklige elevers ferdigheter i norsk, 2) Etablering av sentralt register i skolesektoren og endringer i bestemmelsene om behandling av individdata etter opplæringsloven og privatskoleloven, 3) Rett til refusjon for kostnader knyttet til opplæring i helsesinstitusjoner.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.10.2008

Resultat:

Forslagene som her sendes på høring omfatter endringer på følgende områder: 1) Plikt til kartlegging av minoritetsspråklige elevers ferdigheter i norsk, 2) Etablering av sentralt register i skolesektoren og endringer i bestemmelsene om behandling av individdata etter opplæringsloven og privatskoleloven, 3) Rett til refusjon for kostnader knyttet til opplæring i helsesinstitusjoner.
(20.06.2008)

----------------------------------------------------------------------------------------

Dokumentene i saken (i PDF-format):

Høringsbrev inkl. liste over høringsinstanser (PDF-fil)

Høringsnotat om forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven (PDF-fil)


Høringsbrevet vil også kunne leses i HTML-format ved å navigere i menyen ovenfor (høringsnotatet er imidlertid bare publisert i PDF-format). Ved å bruke menyen vil du også kunne lese høringsuttalelser som mottas. Disse vil bli publisert i PDF- eller HTML-format etter hvert som de kommer inn til departementet.

Uttalelser som mottas etter høringsfristens utløp vil i utgangspunktet ikke bli publisert. Hvorvidt en høringsuttalelse er publisert eller ikke, har ingen betydning med hensyn til hvordan den vil bli vurdert i departementets videre behandling av saken.

For å kunne lese PDF-filer, må du ha installert Adobe Reader på din maskin. Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Denne saken er delvis ferdigbehandlet av departementet:

Regjeringen la 3. april 2009 i Ot.prp. nr. 55 (2008–2009) frem forslag til lov om endringer i opplæringsloven og privatskoleloven. Høringens forslag 1) og 3) er behandlet i proposisjonens kapittel 6 og 10. Når det gjelder høringens forslag 2) (etablering av sentralt register i skolesektoren og endringer i bestemmelsene om behandling av individdata etter opplæringsloven og privatskoleloven), er dette p.t. fortsatt under behandling i departementet. Lenke til Ot.prp. nr. 55 (2008–2009) finnes nedenfor.
(Kunnskapsdepartementet, 12.05.2009)