Historisk arkiv

Høring om ny ingeniørutdanning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet har nå sendt på høring forslag til ny rammeplan for ingeniørutdanningene. Målet for revisjon av planen er å sikre en helhetlig, profesjonsrettet og forskningsbasert utdanning som er attraktiv, innovativ og krevende og som har høy kvalitet.

– Jeg er opptatt av at den videre kvalitetsutviklingen av ingeniørutdanningene må skje i nær dialog med sektoren. Det er viktig at institusjonene sørger for at utdanningen blir enda bedre, slik at våre nyutdannede ingeniører er klare for morgendagens utfordringer, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland   

Med helhetlig utdanning menes en ingeniørutdanning som på best mulig måte integrerer teoretiske og praktiske fag. – Det er viktig at utdanningen svarer på arbeidslivets behov for grunnleggende ingeniørkompetanse og danner et godt grunnlag for videre kompetanseutvikling for de som allerede arbeider i yrket, sier Aasland.

Arbeidet med ny rammeplan og nasjonale retningslinjer for utdanningen er en åpen og inkluderende prosess som bidra til å sikre samsvar mellom rammeplanen og det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket. På den måten tydeliggjør den hvilke krav en ingeniørutdanning skal oppfylle og hvilken kompetanse kandidatene går ut i arbeidslivet med. 

Forslaget til ny rammeplan tar utgangspunkt i utfordringene som ble påpekt i NOKUTs evaluering av ingeniørutdanningene fra 2008.

Det tas sikte på å fastsette ny rammeplan innen utgangen av 2010. Den nye rammeplanen skal erstatte gjeldende rammeplan fra og med opptaket høsten 2011. Studenter som allerede har påbegynt sine studier, skal etter planen fullføre etter gjeldende rammeplan.