Høring - utkast til forskrift om rammeplan for ingeniørutdanningene og utkast til forskrift om endring i forskrift om opptak til høyere utdanning

Kunnskapsdepartementet har nå sendt på høring forslag til forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning. Forslaget er utarbeidet av et departementsoppnevnt utvalg, med bakgrunn i NOKUTs evaluering av ingeniørutdanningen. Det tas sikte på at ny rammeplan skal gjelde for nye studenter fra studieårets start høsten 2011.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.11.2010


Kunnskapsdepartementet har nå sendt på høring forslag til forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning. Forslaget er utarbeidet av et departementsoppnevnt utvalg, med bakgrunn i NOKUTs evaluering av ingeniørutdanningen. Det tas sikte på at ny rammeplan skal gjelde for nye studenter fra studieårets start høsten 2011.
(23.07.2010)

-----------------------------------------------------------------------------------

Dokumentene i saken (i PDF-format):


Høringsbrev inkl. liste over høringsinstanser (PDF-fil)

Utkast til forskrift om rammeplan for ingeniørutdanningene (PDF-fil)

Utkast til forskrift om endring i forskrift om opptak til høyere utdanning (PDF-fil)


Høringsbrevet vil også kunne leses i HTML-format ved å navigere i menyen ovenfor. Ved å bruke menyen vil du også kunne lese høringsuttalelser som mottas. Disse vil bli publisert i PDF-format etter hvert som de kommer inn til departementet.

Uttalelser som mottas etter høringsfristens utløp vil i utgangspunktet ikke bli publisert. Hvorvidt en høringsuttalelse er publisert eller ikke, har ingen betydning med hensyn til hvordan den vil bli vurdert i departementets videre behandling av saken.

For å kunne lese PDF-filer må du ha installert en PDF-leser på din maskin. Det finnes flere PDF-lesere som kan lastes ned gratis på Internett.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Denne saken er ferdigbehandlet med følgende resultat: 

Kunnskapsdepartementet fastsatte 3. februar 2011 Forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning. Forskriften er publisert på Lovdata. Se også brev av 4. februar 2011 til universiteter og høgskoler med vedlagte merknader til de enkelte bestemmelser i forskriften (lenke i høyre meny).

Herværende høringssak sammen med et annet høringsforslag av 5. juli 2010 resulterte videre i at Kunnskapsdepartementet 30. november 2010 fastsatte Forskrift om endring i forskrift om opptak til høyere utdanning. Endringsforskriften er publisert på Lovdata. Se også departementets rundskriv F-15-10 (lenke i høyre meny) for mer om dette.