Historisk arkiv

Stortinget behandlet barnehagemeldingen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Et samlet Storting understreker at barnehagens egenart skal ivaretas. Læring skal foregå gjennom lek og hverdagsaktiviteter, og læring og omsorg skal ses i sammenheng.

Stortingsmeldingen om kvalitet i barnehagen (St. meld. nr. 41 (2008 – 2009)) ble behandlet i Stortinget 2. mars 2010.

Et samlet Storting understreker at barnehagens egenart skal ivaretas. Læring skal foregå gjennom lek og hverdagsaktiviteter, og læring og omsorg skal ses i sammenheng.

- Det dreier seg ikke bare om å skaffe en barnehageplass, det dreier seg om å ha kvalitativt god barnehager, sa kunnskapsminister Kristin Halvorsen under debatten.

Stortinget understreket at det må være høyt fokus på kvalitet i barnehagene fremover. Kompetanseheving av alle ansatte og rekruttering må være prioriterte oppgaver. Flere av stortingsrepresentantene kom med en hyllest til den innsatsen barnehagens ansatte gjør for å skape gi barn et godt barnehagetilbud.

I debatten sa statsråd Kristin Halvorsen blant annet:”Jeg er glad for at flertallet i Stortinget støtter at vi skal ha en ambisiøs barnehagepolitikk med en klar tilslutning til at barnehagen er et pedagogisk tilbud, og at det betyr at vi må ha klare krav om pedagogisk kompetanse i barnehagene. Det er et klart satsingsområde i meldingen, og det er det viktigste vi skal jobbe for framover, å sørge for at vi har god kvalitet.”

Opposisjonen var kritisk til forslaget om innføring av krav om at alle barnehager skal gi tilbud om språkkartlegging ved treårs alder. De foreslo at det ikke ble innført krav om språkkartlegging.

Kunnskapsministere sa også blant annet:
”Jeg skjønner godt – og jeg mener at det er sunt – at det er diskusjon rundt kartlegging av barns språkutvikling i barnehagene. Jeg mener det er helt avgjørende at man har et kritisk blikk på hvordan dette gjennomføres, og at man ikke tenker «skolsk» når man vurderer barnehagen."

 Lenke til Stortinget for mer informasjon om vedtak