Historisk arkiv

Utvalg for skolens og barnehagens formål

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Kongen i statsråd har i dag oppnevnt et utvalg som skal gjennomgå formålet for skoler og barnehager. Utvalget skal se på alle sider ved formålene.

Kongen i statsråd har i dag oppnevnt et utvalg som skal gjennomgå formålet for skoler og barnehager. Utvalget skal se på alle sider ved formålene. – Utvalget skal se på alle sider ved formålene, både med tanke på et mer helhetlig utdanningsløp og samfunnsutviklingen, sier kunnskapsminister Øystein Djupedal. (02.05.07)

Pressemelding

Nr.: 40-06
Dato: 2. mai

Utvalg for skolens og barnehagens formål

Kongen i statsråd har i dag oppnevnt et utvalg som skal gjennomgå formålet for skoler og barnehager.
– Utvalget skal se på alle sider ved formålene, både med tanke på et mer helhetlig utdanningsløp og samfunnsutviklingen, sier kunnskapsminister Øystein Djupedal.

– Skole og barnehage skal bygge på sentrale verdier i vårt samfunn og samtidig være institusjoner som inkluderer alle. Utvalget skal vurdere behovet for en modernisering for at formålene skal være tilpasset dagens virkelighet. Norge har blitt et flerkulturelt samfunn med stort mangfold, samtidig som vårt samfunn bygger på tradisjoner, tro og verdier. Det er mange meninger om dagens formål og en av utvalgets oppgaver er å legge til rette for og bidra til bred debatt om de ulike forslagene til formål, sier kunnskapsminister Øystein Djupedal. – Mitt håp er at utvalget vil arbeide seg fram til et felles forslag om et bredt samfunnsmandat for skole og barnehager.

Regjeringen varslet i Soria Moria-erklæringen at den vil gjennomgå skolens kristne formålsparagraf. Utvalget skal derfor også vurdere dagens formålsparagraf. Grunnskolen og videregående opplæring har gjennom skolereformen Kunnskapsløftet i større grad blitt knyttet sammen til et sammenhengende utdanningsløp. Barnehagene ses nå i større grad som en frivillig del av utdanningsløpet, og regjeringen ønsker å se formålene for skole og barnehage i sammenheng.

– Eventuelle endringer berører både ansatte, foreldre og barn. Det er viktig at flest mulig føler at de blir hørt i en prosess som har betydning for dem. En bred debatt vil bidra til at flest mulig argumenter kommer fram og kan bli vurdert. Utvalget blir derfor bedt om å bidra til denne debatten, sier Djupedal.

Utvalget har en bred sammensetning og består av representanter fra utdanning, tros- og livssynssamfunn, minoriteter, menneskerettsmiljøer og av personer som har engasjert seg i verdispørsmål. Utvalget skal avgi sin innstilling innen 1. juni 2007.

Utvalget skal ledes av viserektor Inga Bostad ved Universitetet i Oslo.

Øvrige medlemmer er:
Rektor Eva Baumann, Ila skole, Oslo
Direktør Erling Birkedal, IKO - Kirkelig pedagogisk senter
Professor Tove Bull, Universitetet i Tromsø
Biskop Helga Haugland Byfuglien, Borg bispedømme
Bystyrepolitiker Akhtar Chaudhry, Oslo kommune
Rektor Dag Hareide, Nansenskolen Lillehammer
Journalist Anders Hornslien, Roma
Reindriftssjef Ellen Inga Olavsdatter Hætta, Alta
Generalsekretær Kristin Mile, Human-Etisk Forbund
Tidl. biskop Gunnar Stålsett
Forfatter Tore Renberg, Stavanger
Student Snorre Valen, Trondheim
Professor Kamil Øzerk, Universitetet i Oslo
Professor Henriette Sinding Aasen, Universitetet i Bergen

Les utvalgets mandat her (word)

Les mandatet her (pdf )