Historisk arkiv

Endrer KRL-faget

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Etter dommen i Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) 29. juni i år, vil regjeringen endre opplæringsloven og læreplanen fra skoleåret 2008-2009. Fra i høst skal det ikke være kvalitative forskjeller mellom opplæring i kristendom og andre religioner og livssyn.

–Mitt mål er at KRL-faget skal utformes slik at det ikke er nødvendig med fritaksordninger. Departementet vil derfor arbeide med å følge opp dommen gjennom endringer i opplæringsloven og læreplanen for faget. Forslagene vil bli sendt på høring slik at de kan gjelde fra skoleåret 2008-2009, sier kunnskapsminister Øystein Djupedal. 

Kunnskapsdepartementet sender allerede i dag ut brev til alle kommuner om innholdet i dommen og konsekvenser for kommende skoleår (2007-2008). I brevet blir det gjort klart at opplæringslovens § 2-4, som regulerer KRL-faget, og læreplanen i faget skal tolkes i lys av dommen. Det vil blant annet si at det ikke skal være kvalitative forskjeller mellom opplæringen i kristendom og andre religioner og livssyn. Brevet redegjør også for hvordan fritaksordningen skal praktiseres. 

–Det er alvorlig at flertallet i domstolen legger til grunn at innholdet i KRL-faget ikke er tilstrekkelig objektivt, nøytralt og pluralistisk. Og at det heller ikke er i tråd med fagets overordnede formål, som nettopp er å sikre forståelse og respekt for egen og andres religion og livssyn, sier Øystein Djupedal. 

Den europeiske menneskerettsdomstol avsa 29. juni dom om fritaksordningen i det norske KRL-faget. Domstolen fastslår, under dissens 9–8, at den opprinnelige ordningen med begrenset fritak er i strid med Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK). 

Dommen gjelder ordningen slik den var ved innføringen av ny læreplan i 1997. Læreplanen for KRL-faget ble endret i 2002 og 2005. Bestemmelsene om begrenset fritak ble endret i 2001 og 2005. Den siste endringen ble foretatt etter at FNs menneskerettskomité avga uttalelse av 8. november 2004 om at ordningen med begrenset fritak i KRL-faget var i strid med foreldres frihet til å sørge for sine barns religiøse og moralske oppdragelse.  

Fordi domstolen også tar opp forholdet mellom formålet med opplæringen og KRL-faget, vil arbeidet med en eventuell endring av formålet med opplæringen være av betydning.