Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2008:

Mer kunnskap og flere timer i skolen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Regjeringen foreslår å styrke grunnopplæringen med om lag 790 millioner kroner i 2008. I tillegg blir det foreslått å videreføre bevilgningen til kvalitetsutvikling i grunnopplæringen med om lag 1 milliard kroner.

Regjeringen foreslår å styrke grunnopplæringen med om lag 790 millioner kroner i 2008. I tillegg blir det foreslått å videreføre bevilgningen til kvalitetsutvikling i grunnopplæringen med om lag 1 milliard kroner.  
–Vi vil gi skolebarna en bedre skoledag med mer tid til læring. Vi vil ha bedre faglige resultater, og skolen må bli bedre til å utjevne sosiale ulikheter, sier kunnskapsminister Øystein Djupedal.


 

Flere timer for de yngste elevene
Regjeringen foreslår å utvide timetallet på barnetrinnet frå høsten 2008 med til sammen fem uketimer à 60 minutter fordelt på de fire første trinnene. Av de fem timene går to timer til norsk, to timer til matematikk og en time til engelsk. Det blir foreslått å bevilge 276 millioner kroner til dette i 2008. Utvidet skoledag skal bedre elevenes utbytte av opplæringen, medvirke til sosial utjevning og redusere behovet for skolefritidsordning. Forsøkene med utvidet skoledag, skolemat og leksehjelp blir videreført våren 2008. Det er foreslått en bevilgning på 20 millioner kroner til dette. I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2007 vedtok Stortinget å innføre gratis frukt og grønt for elever på skoler med ungdomstrinn. I 2008 vil dette omfatte 286 000 elever. 

Styrking av voksnes rett til vidaregående opplæring
Regjeringen vil styrke voksnes  rett til videregående opplæring til å gjelde alle over 25 år. Regjeringen tar sikte på å fremme forslag om endring av opplæringsloven om dette våren 2008, og vil bevilge 21 millioner kroner til tiltaket i 2008. 

Gratis læremidler for elever på Vg3
Fra høsten 2008 blir det innført gratis læremidler også for elever på trinn 3 i den vidaregående opplæringen. Dette er en utvidelse av ordningen som startet opp høsten 2007 for elever på trinn 2, der skoleeier har ansvaret for å holde elevene med nødvendige trykte og digitale læremidler. Regjeringen foreslår å bevilge 223 millioner kroner i kompensasjon til skoleeier for utgifter til læremidler for elever i Vg3 i 2008. I tillegg blir det gitt et ikke-behovsprøvd stipend gjennom Statens lånekasse for utdanning som skal være med på å dekke utgifter som elevene har til andre læremidler og nødvendig individuelt utstyr.  

Økt satsing på språk
Regjeringen foreslår å øke støtten til utviklingsprosjekter ved skoler som har mer enn 25 prosent minoritetsspråklige elever, fra 6 millioner kroner i 2007 til 7 millioner kroner i 2008. I tillegg foreslår regjeringen en bevilgning til Språkløftet på 6 millioner kroner. Dette er en økning på 1 million kroner fra 2007. Språkløftet skal sikre at barn som har behov for ekstra stimulering etter språkkartlegging på helsestasjonen, skal få tilbud om nærmere oppfølging. 

Bedre rådgivning
Regjeringen vil øke ressursene til rådgivning i videregående opplæring, spesielt rettet mot ungdomstrinnet. Det blir også bevilget midler til partnerskap for karriereveiledning i alle fylkene. Regjeringen foreslår å videreføre disse tiltakene i 2008, med en bevilgning på 218 millioner kroner til frukt og grønt og 37,5 millioner kroner til rådgivning. 

1 milliard kroner til kvalitetsutvikling i grunnopplæringen
Regjeringen fortsetter å satse på økt kvaliteten i skolen og foreslår å videreføre bevilgningene til kvalitetsutvikling i grunnopplæringen med om lag 1 milliard kroner i 2008. Av dette er 375 millioner kroner foreslått satt av til å følge opp prioriteringene i tråd med Strategi for kompetanseutvikling i grunnopplæringen 2005-2008. Midlene skal gå direkte til skoleeiere som skal gjennomføre planer i samråd med partene. I 2008 skal kompetanse knyttet til individvurdering i skolen prioriteres. I tillegg kommer midler til utviklingsarbeid for bedre elevvurdering og lærlinger og støtte til lokalt utviklingsarbeid, blant annet gjennom programmet "Kunnskapsløftet – fra ord til handling". Tidlig innsats og økt gjennomføring i videregående opplæring er satsingsområder i programmet. Bevilgningene dekker også utgifter til nødvendige oppgaver som nasjonalt kvalitetsvurderingssystem, inkludert nasjonale prøver, utvikling av læreplaner og evaluering av Kunnskapsløftet. 

Kontaktperson:
Underdirektør Ann-Helen Elgsæter, Opplæringsavdelingen, tel. 22 24 75 43