Historisk arkiv

Studiekvalitet og studentvelferd prioriteres

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

– Det er viktig at stadig flere studenter får tilgang til høyere utdanning. I 2012 prioriterer regjeringen 134 millioner kroner til målrettede tiltak som skal øke kvaliteten i høyere utdanning, samtidig som det bevilges nesten 240 millioner kroner til videre opptrapping av studieplasser, sier statsråd for forskning og høyere utdanning Tora Aasland.

Regjeringen foreslår en fortsatt satsing på studiekvalitet, studieplasser og studentvelferd i neste års statsbudsjett. – Det er viktig at stadig flere studenter får tilgang til høyere utdanning. I 2012 prioriterer regjeringen 134 millioner kroner til målrettede tiltak som skal øke kvaliteten i høyere utdanning, samtidig som det bevilges nesten 240 millioner kroner til videre opptrapping av studieplasser, sier statsråd for forskning og høyere utdanning Tora Aasland.

Det er ventet at flere vil søke seg til høyere utdanning de neste årene, noe som gir muligheter for å fylle kompetansebehovene i framtidas arbeidsliv. Neste års opptrapping innebærer en økning på 2 600 plasser fra 2011 til 2012. Totalt vil denne regjeringen ha opprettet over 19 000 nye studieplasser innen 2016.

Økt studiekvalitet

- All høyere utdanning skal ha god kvalitet. Derfor foreslås det blant annet 50 millioner kroner til å videreføre arbeidet og prosessene med å skape mer samarbeid, arbeidsdeling og faglig konsentrasjon (SAK) i universitets- og høyskolesektoren i 2012, sier statsråd Tora Aasland.

Andre tiltak som foreslås for å sikre god kvalitet i høyere utdanning og forskerutdanning:

  • Grunnbevilgningen til universitet og høyskoler styrkes med 28 millioner kroner for å sikre god kvalitet i de nye grunnskolelærerutdanningene.

 

  • For å bedre kvaliteten i førskolelærerutdanningen og lærerutdanninger som særlig er rettet mot ungdomstrinnet og videregående opplæring (inkludert yrkesfaglærerutdanning) bevilges 10 millioner kroner.

 

  • eCampus vil gi bedre tilgang på fleksibel og desentralisert utdanning av høy kvalitet over hele landet, og regjeringen foreslår å bevilge 12 millioner kroner i 2012. eCampus er et prosjekt for å bygge ut og oppgradere IKT-infrastrukturen i universitets- og høyskolesektoren, og skal startes opp i de nordnorske fylkene.

 

  • Ordningen med Nasjonale nettverksforskerskoler styrkes med 20 millioner kroner til 40 millioner kroner i 2012 til utlysning av nye nasjonale forskerskoler for åtte år. Ambisjonen er å styrke kvaliteten i doktorgradsutdanningen, øke gjennomstrømmingen og få flere til å fullføre noe som er særlig viktig innenfor profesjonsfagene.

 

  • Regjeringen vil også legge frem en revidert strategi for å øke samarbeidet om høyere utdanning med Nord-Amerika for perioden 2012-2015, og foreslår 10 millioner kroner til oppfølging av denne i 2012. I tillegg har Fulbright Foundation fått økt bevilgningen med 1 million kroner i inneværende strategiperiode.

 

  • Prosjektprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid styrkes fra 2012 med 4 millioner kroner, til en total ramme på 6 millioner kroner. Dette gjøres for å styrke høyere kunstutdanning og kunstnerisk utviklingsarbeid.

 

  • Som følge av flere avlagte studiepoeng økes bevilgningene til universiteter og høyskoler med 219 millioner kroner.

 

Bygg

Forskning og høyere utdanning av høy internasjonal kvalitet krever bygg som er i god stand, med egnet utstyr og inventar.

Regjeringen vil i 2012 bruke over 1,3 milliarder kroner på bygg som er under oppføring i Bergen, Oslo og Sogndal.

I tillegg vil regjeringen bruke 196,1 millioner kroner til inventar og utstyr til nybygg ved Høgskolen i Bergen og sentrumsbygningene ved Universitetet i Oslo i 2012.

Universitetet i Tromsø får en startbevilgning i 2012 på 30 millioner kroner til nytt bygg for ingeniør- og realfagene. Teknologibygget er planlagt ferdig i 2014, og har en total kostnadsramme på 427,4 millioner kroner. Bygget vil være et viktig bidrag til regjeringens satsing på kompetanse i nordområdene, og for den nasjonale realfagsstrategien.

 

Økt studentvelferd

Regjeringen foreslår å bevilge 242 millioner kroner til studentboliger i 2012.  For å sikre oppføring av framtidige studentboliger i Kristiansand, er byen fra 2012 å anse som et pressområde.

– Regjeringen fortsetter den rekordstore byggingen av studentboliger og foreslår ytterlige 1000 nye studentboliger i 2012. Når disse boligene står ferdige, vil i underkant av 6300 nye studenter har fått mulighet til å bo i rimelige studentboliger siden denne regjeringen tiltrådte, sier statsråd Tora Aasland.

Regjeringen er opptatt av at unge som er forsørget av barnevernet skal ha samme tilgang til utdanning som andre grupper. Dette er viktig for å sikre reell lik rett til utdanning. Tiltaket, som vil gjelde fra 2012, blir gjennomført for utdanningstøtte til folkehøyskole-, fagskole- og høyere utdanning.

Det foreslås å bevilge 1,2 millioner kroner til en forsøksordning med rett til utdaninngsstøtte til språkopplæring i Russland, Kina, Brasil og India for å stimulere til økt studentutveksling til disse landene. Støtten kan gis i inntil ett år, selv om opplæringen ikke er på nivå med høyere utdanning i Norge.

For øvrig økes bevilgningene til stipender osv. fra Lånekassen med om lag 800 millioner kroner, hovedsakelig som følge av økt støttebeløp og flere studenter som mottar støtte.

  • Lenke til Kunnskapsdepartementets budsjettsider
  •