Historisk arkiv

Tilskudd til private barnehager skal komme barna til gode

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet sender nå på høring et forslag som skal styrke kontrollen med tilskuddene til de private barnehagene og sikre at offentlig tilskudd og foreldrebetaling skal komme barna til gode.

Kunnskapsdepartementet sender nå på høring et forslag som skal styrke kontrollen med tilskuddene til de private barnehagene og sikre at offentlig tilskudd og foreldrebetaling skal komme barna til gode. Formålet er likeverdig kvalitet mellom offentlige og private barnehager og å sikre at økte bevilgninger til private barnehager også skal gi økt kvalitet.

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen viser til at barnehager har vært en av de største satsingene i offentlig sektor det siste tiåret, og at private barnehager har stått for et svært viktig bidrag for å få til full barnehagedekning.

- Målsettingen med de offentlige bevilgningene til barnehagesektoren har alltid vært at pengene skal komme barna til gode. På dette feltet har ikke regelverket stilt tydelige nok krav til de private aktørene, og det gjør vi nå noe med, sier Kristin Halvorsen.

Et sentralt punkt i forslaget som nå sendes på høring er at kommunene skal ha mulighet til å følge pengebruken i de private barnehagene. Dette skal blant annet sikre at de private barnehagene ikke kan ha vesentlig lavere personalkostnader enn kommunens og samtidig drive med overskudd. De kan heller ikke belaste barnehagen med urimelige høye lønninger for egen arbeidsinnsats eller ta en urimelig høy husleie for egne lokaler.

- Jeg er opptatt av at vi også i framtiden skal ha en barnehagesektor med seriøse, private aktører som driver barnehager med god kvalitet. Vi må samtidig ha et system som har legitimitet over tid. Da må vi også ha et regelverk som sikrer at pengene går til formålet, understreker Kristin Halvorsen.

Hun viser til at regjeringen allerede har varslet en ytterligere opptrapping av tilskuddene til de private barnehagene slik at alle barnehager får de samme ressursene innad i hver kommune.

Lovforslaget innebærer også krav til dokumentasjon av regnskapene, samt innføring av revisorattestasjon Kommunene gis flere muligheter til å reagere dersom de oppdager at tilskudd og foreldrebetaling ikke blir brukt til formålet

Alle aktører i barnehagesektoren inviteres nå til å gi innspill til forslaget. Høringsfristen er 1. februar 2012 og målsettingen er å innføre et nytt regelverk fra 1. januar 2013.

Fakta om barnehager:

·  Bevilgningene til barnehager over statsbudsjettet har økt fra 10,2 milliarder kroner i 2003 til 28 milliarder kroner i 2011 (målt i 2011-kroner).

· Siden 2003 har 72 000 nye barn fått plass i barnehage, av disse har vel 30 000 fått plass i privat barnehage.

· I 1979 var det 49 prosent private barnehager, i 2010 var 54 prosent av barnehagene private

· Om lag 277 000 barn går i dag i norske barnehager