Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Statsbudsjettet:<br> Utdanning og forskning prioriteres

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Fortsatt lav pris i barnehagene, valgfag på ungdomstrinnet, videreføring av studieplasser og styrking av den grunnleggende forskningen er hovedprioriteringer for Kunnskapsdepartementet i 2012-budsjettet.

Fortsatt lav pris i barnehagene, valgfag på ungdomstrinnet, videreføring av studieplasser og styrking av den grunnleggende forskningen er hovedprioriteringer for Kunnskapsdepartementet i 2012-budsjettet.  

– Vi er glade for at regjeringen innenfor et stramt budsjett har valgt å prioritere flere viktige satsinger innen kunnskapssektoren, sier statsrådene Kristin Halvorsen og Tora Aasland. 

Begge statsrådene vektlegger at de har vært opptatt av å få gjennomført de aktivitetene som allerede er i gangsatt og som har vært varslet. – Dette har vi fått gjennomslag for. Kunnskap er avgjørende for utviklingen av velferdssamfunnet og Norges konkurranseevne, understreker Aasland og Halvorsen. 

Budsjettet på kunnskapsområdet øker reelt sett med totalt 1,5 milliard kroner i 2012. Budsjettet til Kunnskapsdepartementet blir totalt sett på 71,9 milliard kroner. 

 

Spesielle satsinger:

 

Barnehage

Bevilgningene til barnehager øker med over 500 millioner kroner i 2012-budsjettet. Foreldrebetalingen i barnehager blir reelt redusert ved at en holder maksimalprisen på samme nivå som i fjor (2 330 kr per måned).

Siden regjeringen tiltrådte i 2005 har maksimalprisen blitt redusert med over 12 500 kroner per barnehageplass per år, og i 2012 prioriteres prisreduksjon med totalt 360 millioner kroner.

 

Grunnopplæringen

Det foreslås en samlet styrking av grunnopplæringen på drøyt 150 millioner kroner. Tiltak som prioriteres:

- Innføring av valgfag på ungdomstrinnet på 8. trinn høsten 2012.

- Etterutdanning rettet mot ungdomstrinnet innenfor klasseledelse og regne- og leseopplæring.

- Videreføring av rentekompensasjonsordningen for rehabilitering av og investering i skole- og svømmeanlegg. Denne blir styrket med en investeringsramme på ytterligere 2 milliarder kroner i 2012.

- Utvidelse av prosjektet Ny GIV til å gjelde flere kommuner. Dette har som mål å øke gjennomføringen i videregående opplæring.

 

Forskning

Regjeringen fortsetter prioriteringen av forskning i 2012 slik at det samlet sett blir realvekst i forskningsbevilgningene. Flere områder prioriteres spesielt i budsjettet:

- Regjeringen ønsker å gi den grunnleggende forskningen et løft i 2012.   100 millioner øremerkes til den forskerinitierte forskningen samtidig som universitetene gjør tilsvarende prioriteringer. Dette vil sammen gi 200 millioner til de beste prosjektsøknadene der forskerne ønsker å forfølge egne ideer.

- For å sikre langsiktige og forutsigbare forskningsbevilgninger foreslår Regjeringen at avkastningen fra Fondet for forskning og nyskaping gjøres om til ordinære bevilgninger på egne budsjettposter. Dette innebærer at fondsmekanismen ikke blir videreført og at bevilgningene vil vokse i takt med lønns- og prisutviklingen. 

 

Universitets- og høyskolesektoren

Til universitets- og høyskolesektoren foreslås å bevilge 1,5 milliarder kroner til igangsatte byggeprosjekter, inkl. utstyr. Av dette øremerkes midler til nytt teknologibygg ved Universitetet i Tromsø.

- For å videreføre og trappe opp med nye kull de studieplassene som ble tildelt i 2009 og 2011 økes bevilgningene med 240 millioner kroner. Dette gir om lag 2 600 flere studieplasser i 2012. Regjeringen faser inn 19 000 nye studieplasser i perioden 2006-2016.

- Regjeringen foreslår å bevilge 12 millioner kroner til eCampus. Dette er et prosjekt for å bygge ut og oppgradere IKT-infrastrukturen i universitets- og høyskolesektoren. Programmet vil først starte opp i de nordligste fylkene.

- Bevilgningen til studentboliger opprettholdes på et høyt nivå, som muliggjør om lag 1000 nye studentboliger i 2012.

- Som følge av økning i avlagte studiepoeng øker bevilgningene til universiteter og høyskoler med 219 millioner kroner.

 

Til toppen