Historisk arkiv

Ofte stilte spørsmål om rett til barnehage

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet presenterer aktuelle dokumenter og presentert de vanligste spørsmålene og svarene om den lovfestede retten til barnehageplass som gjelder fra 1.1.2009.

Rett til barnehageplass trådte i kraft 1.1.2009. Retten til barnehageplass gjelder for barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass. Retten skal oppfylles fra august måned det året det søkes om plass. Barn født fra og med september vil ha rett til plass fra august påfølgende år.

Aktuelle dokument

Ot.prp. nr. 52 (2007-2008) Om lov om endringer i barnehageloven (rett til plass i barnehage) 

Innst. O. nr. 69 (2007-2008) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om lov om endringer i barnehageloven (rett til plass i barnehage)

Brev til alle landets kommuner om rett til plass i barnehager

Ofte stilte spørsmål

Får jeg tildelt barnehageplass automatisk når barnet mitt har fylt ett år?
Svar
:Nei. Foreldrene har ansvar for å søke barnehageplass innen fristen for opptak. Fristen for opptak settes av kommunen, opplysninger om dette finnes på kommunens hjemmesider.

Jeg jobber i Oslo kommune og bor i Bærum- i hvilken kommune har jeg rett til barnehageplass?
Svar: Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen barnet er bosatt. Barnet er bosatt i den kommunen det har bostedsadresse. Bestemmelsen er ikke til hinder for interkommunalt samarbeid. Kommunen kan bare oppfylle retten til barnehageplass i en annen kommune dersom foreldrene/de foresatte ønsker dette.

Hvis barnet mitt er fylt ett år etter 31. august - har jeg noen mulighet til å få barnehageplass? 
Svar: Rett til barnehageplass fra barnet fyller ett år er kun en minimumsforpliktelse for kommunen. Kommuner som har kapasitet, kan fritt tilby barnehageplass selv om barnet ikke har fylt ett år. Videre kan kommunen tilby plasser til barn som fyller ett år i løpet av året, dersom det er kapasitet. Kommunen kan også velge å ha flere eller løpende opptak til barnehage.

Har jeg krav på å få barnehageplass i nærmiljøet?
Svar: Kommunen har oppfylt retten til barnehageplass ved å tilby en plass innenfor kommunegrensen, med mindre tilbudet som gis ikke er reelt tilgjengelig for søkeren. Hvorvidt tilbudet er reelt tilgjengelig, må vurderes konkret. Barnehagetilbudet skal ligge i en slik avstand fra barnets bosted at det er mulig for familien å benytte seg av tilbudet. Foreldre og foresattes ønsker og behov skal tillegges vekt (barnehageloven § 12). Noen vil prioritere nærhet til hjemmet, andre til arbeidsplass, mens enkelte vil vektlegge type barnehage eller pedagogisk profil. Kommunen skal tilpasse utbyggingsmønster og driftsformer til lokale forhold og behov (barnehageloven § 8). Forholdene vil variere mellom små og store, spredt - eller tettbebygde kommuner.

Kan jeg bli tildelt deltidsplass i barnehage når jeg har søkt om en heltidsplass?
Svar: Målet er at alle familier/barn skal få det barnehagetilbudet de ønsker og har behov for. En begrensning i retten til kun å gjelde et korttidstilbud, vil vanskelig harmonere med dette målet. Kommunen kan ikke tilby en deltidsplass til en søker som klart ønsker en heltidsplass, med mindre dette kun vil gjelde en kort periode, for eksempel mens heltidsplassen opprettes.

Kan jeg bli tildelt en heltidsplass når jeg har søkt om en deltidsplass?
Svar
: En søker som ønsker deltidsplass, skal ikke tilbys en heltidsplass. Kunnskapsdepartementet ønsker ikke å lovfeste en rett til heltidsplass i barnehage, da dette kan medføre at søkere som ønsker en deltidsplass, kun får tilbud om heltidsplass og må betale for dette. 

Må jeg takke ja til et tilbud i en barnehage med et livssyn som ikke er forenlig med mitt eget?
Svar:
Ved fordeling av barnehageplasser i barnehager med religiøs profil er det særlig viktig at kommunen tar hensyn til brukernes ønsker og behov. Dersom kommunen må tildele søkere plass i barnehage som er i strid med deres religiøse oppfatning, må kommunen tilpasse det totale barnehagetilbudet i kommunen i samsvar lokale forhold og behov.