Historisk arkiv

Forbud mot lavinnskuddsboliger

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Regjeringen foreslår å innføre forbud mot å etablere nye lavinnskuddsborettslag. Forslaget sendes nå på høring sammen med andre forslag som skal trygge borettslagsmodellen. - Borettslagsmodellen er en god eiermodell som har hjulpet nordmenn inn på boligmarkedet i mange år. Det skal den fortsatt være, sier kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Regjeringen foreslår å innføre forbud mot å etablere nye lavinnskuddsborettslag. Forslaget sendes nå på høring sammen med andre forslag som skal trygge borettslagsmodellen. - Borettslagsmodellen er en god eiermodell som har hjulpet nordmenn inn på boligmarkedet i mange år. Det skal den fortsatt være, sier kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Høringsnotatet er en oppfølging av en tiltaksliste som et statssekretærutvalg la fram sist sommer for å forebygge problemer med lavinnskuddsboliger. - Regjeringen gjør nå nødvendige grep for å hindre misbruk av borettslagslovmodellen, sier hun.

Vi fremhever spesielt følgende forslag:

  • Det foreslås å lovfeste en maksimalgrense på fellesgjelden på 75 prosent ved stifting av borettslag. Det skal være en lik prosentmessig fordeling av fellesgjelden
  • Det foreslås å lovfeste en bestemmelse som skal hindre spekulasjonskjøp. Salg av borettslagsboliger under oppføring vil bli ugyldig dersom kjøperen ikke selv kan bli andelseier i borettslaget. Dette innebærer at privatpersoner ikke kan kjøpe mer enn én bolig, og at eiendomsselskaper med spekulasjonsformål ikke kan kjøpe borettslagsboliger
  • Oppsigelsesreglene for andelseierne foreslås endret slik at fristen for å si opp boretten utvides fra seks til ni måneder
  • Det foreslås forbud mot selgerfinansiering av borettslagsboliger. Det er bare banker og andre finansinstitusjoner som skal kunne gi slike lån
  • Borettslag med ni eller flere boliger skal ha forretningsfører.

Andre forslag:

  • Det foreslås lovbestemmelser som sikrer kjøper av borettslagsboliger opplysninger om totalprisen. Med totalpris menes her den pris kjøper må betale til selger tillagt denne boligens andel av fellesgjelden
  • Det fremmes lovendringer som sikrer kjøper opplysninger om vilkår for borettslagets fellesgjeld
  • Det skal årlig foretas en beregning av fellesutgiftene etter en avdragsfri periode
  • Det foreslås å innføre en forskriftshjemmel, slik at departementet får hjemmel til å fastsette enkelte poster som alltid skal inngå i borettslagets budsjett
  • Det foreslås å innføre forbud mot å etablere festeforhold for boliger på grunn som allerede er bygd ut.

Det kan leses mer om samtlige forslag i høringsnotatet:


Kommunal- og regionaldepartementets pressetelefon: 22 24 25 00.