Forsida

Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2011

231 millionar meir til Aust-Agder neste år

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Kommunal- og regionaldepartementet

Regjeringa foreslår 231 millionar kroner i vekst i frie inntekter til kommunane i Aust-Agder og Aust-Agder fylkeskommune neste år.

Regjeringa foreslår 231 millionar kroner i vekst i frie inntekter til kommunane i Aust-Agder og Aust-Agder fylkeskommune neste år.

- Me legg til rette for at kommunane kan byggje ut velferdstenester i takt med befolkningsutviklinga. Slik sikrar me at kommunane har gode høve for å bygge ut skular, barnehagar og pleie- og omsorgstilbod til dei som treng dette, seier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete.

- I tillegg kjem særskilte satsingar innan barnevern, rehabilitering av skular, symjebasseng, kyrkjer og fylkesvegar, investeringstilskot til sjukeheimsplassar og omsorgsbustadar og pengar til mellom anna samhandling og rustiltak. Kommunane får meir pengar enn varsla i kommuneproposisjonen, seier Navarsete.

Den nominelle veksten i frie inntekter til kommunar og fylkeskommunar skal dekke både prisveksten og den reelle styrkinga av inntektene.

Tabellen syner fordelinga av dei frie inntektene for kommunane i Aust-Agder og Aust-Agder fylkeskommune.

Vekst frå RNB

2010 til 2011

Anslag på

Nominelle

Prosent

frie

Kroner

inntekter

Kommune

2011

(1 000 kr)

(1 000 kr)

 

1

2

3

 

 

 

 

0901 Risør

302 359

15 390

5.4

0904 Grimstad

842 931

38 624

4.8

0906 Arendal

1 638 392

60 433

3.8

0911 Gjerstad

125 592

3 675

3.0

0912 Vegårshei

97 788

3 749

4.0

0914 Tvedestrand

252 271

12 733

5.3

0919 Froland

211 064

17 845

9.2

0926 Lillesand

394 889

17 263

4.6

0928 Birkenes

201 619

13 694

7.3

0929 Åmli

105 689

2 739

2.7

0935 Iveland

70 615

3 543

5.3

0937 Evje og Hornnes

151 909

9 782

6.9

0938 Bygland

76 346

3 560

4.9

0940 Valle

74 941

1 687

2.3

0941 Bykle

64 271

92

0.1

Blir fordelt gjennom året

2 900

 

 

Aust-Agder

4 613 576

204 486

4.6

 

 

Aust-Agder fylkeskommune

1 113 627

26 333

2.4

Dei nominelle veksttala for einskildkommunar skal og dekke kostnadsauken frå 2010 til 2011. Denne er berekna til 2,8 prosent.

Kommunal- og regionaldepartementet sin pressetelefon: 22 24 25 00.