Forsida

Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2011

261 millionar meir til Sogn og Fjordane neste år

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Kommunal- og regionaldepartementet

Regjeringa foreslår 261 millionar kroner i vekst i frie inntekter til kommunane i Sogn og Fjordane og Sogn og Fjordane fylkeskommune neste år.

Regjeringa foreslår 261 millionar kroner i vekst i frie inntekter til kommunane i Sogn og Fjordane og Sogn og Fjordane fylkeskommune neste år.
- Me legg til rette for at kommunane kan byggje ut velferdstenester i takt med befolkningsutviklinga. Slik sikrar me at kommunane har gode høve for å bygge ut skular, barnehagar og pleie- og omsorgstilbod til dei som treng dette, seier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete.

- I tillegg kjem særskilte satsingar innan barnevern, rehabilitering av skular, symjebasseng, kyrkjer og fylkesvegar, investeringstilskot til sjukeheimsplassar og omsorgsbustadar og pengar til mellom anna samhandling og rustiltak. Kommunane får meir pengar enn varsla i kommuneproposisjonen, seier Navarsete.

Den nominelle veksten i frie inntekter til kommunar og fylkeskommunar skal dekke både prisveksten og den reelle styrkinga av inntektene.

Tabellen syner fordelinga av dei frie inntektene for kommunane i Sogn og Fjordane og Sogn og Fjordane fylkeskommune. 

Vekst frå RNB

2010 til 2011

Anslag på

Nominelle

Prosent

frie

Kroner

inntekter

Kommune

2011

(1 000 kr)

(1 000 kr)

 

1

2

3

 

 

 

 

1401 Flora

511 099

17 949

3.6

1411 Gulen

134 169

2 676

2.0

1412 Solund

56 220

787

1.4

1413 Hyllestad

85 792

1 897

2.3

1416 Høyanger

208 060

8 227

4.1

1417 Vik

142 616

4 458

3.2

1418 Balestrand

78 728

2 075

2.7

1419 Leikanger

101 785

4 075

4.2

1420 Sogndal

292 665

16 038

5.8

1421 Aurland

90 260

3 416

3.9

1422 Lærdal

115 075

4 225

3.8

1424 Årdal

251 580

6 916

2.8

1426 Luster

245 204

12 288

5.3

1428 Askvoll

152 762

2 238

1.5

1429 Fjaler

149 994

7 169

5.0

1430 Gaular

140 397

4 866

3.6

1431 Jølster

150 764

6 239

4.3

1432 Førde

494 881

31 435

6.8

1433 Naustdal

132 341

4 778

3.7

1438 Bremanger

207 352

6 421

3.2

1439 Vågsøy

280 364

12 572

4.7

1441 Selje

141 562

7 480

5.6

1443 Eid

250 142

9 088

3.8

1444 Hornindal

69 369

1 963

2.9

1445 Gloppen

274 249

7 979

3.0

1449 Stryn

321 663

16 615

5.4

Blir fordelt gjennom året

12 300

 

 

Sogn og Fjordane

5 091 393

203 970

4.2

 

 

Sogn og Fjordane fylkeskommune

1 950 623

56 542

3,0

Dei nominelle veksttala for einskildkommunar skal og dekke kostnadsauken frå 2010 til 2011. Denne er berekna til 2,8 prosent.

Kommunal- og regionaldepartementet sin pressetelefon: 22 24 25 00.