Forsida

Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2011

479 millionar meir til Buskerud neste år

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Kommunal- og regionaldepartementet

Regjeringa foreslår 479 millionar kroner i vekst i frie inntekter til kommunane i Buskerud og Buskerud fylkeskommune neste år.

Regjeringa foreslår 479 millionar kroner i vekst i frie inntekter til kommunane i Buskerud og Buskerud fylkeskommune neste år.

- Me legg til rette for at kommunane kan byggje ut velferdstenester i takt med befolkningsutviklinga. Slik sikrar me at kommunane har gode høve for å bygge ut skular, barnehagar og pleie- og omsorgstilbod til dei som treng dette, seier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete.

- I tillegg kjem særskilte satsingar innan barnevern, rehabilitering av skular, symjebasseng, kyrkjer og fylkesvegar, investeringstilskot til sjukeheimsplassar og omsorgsbustadar og pengar til mellom anna samhandling og rustiltak. Kommunane får meir pengar enn varsla i kommuneproposisjonen, seier Navarsete.

Den nominelle veksten i frie inntekter til kommunar og fylkeskommunar skal dekke både prisveksten og den reelle styrkinga av inntektene.

Tabellen syner fordelinga av dei frie inntektene for kommunane i Buskerud og Buskerud fylkeskommune.

Vekst frå RNB

2010 til 2011

Anslag på

Nominelle

Prosent

frie

kroner

inntekter

Kommune

2011

(1 000 kr)

(1 000 kr)

 

1

2

3

 

 

 

 

0602 Drammen

2 510 074

121 569

5.1

0604 Kongsberg

1 047 578

27 845

2.7

0605 Ringerike

1 140 310

36 031

3.3

0612 Hole

259 771

10 813

4.3

0615 Flå

61 482

1 553

2.6

0616 Nes

151 506

4 736

3.2

0617 Gol

207 365

4 864

2.4

0618 Hemsedal

99 425

5 519

5.9

0619 Ål

220 037

7 218

3.4

0620 Hol

200 606

5 634

2.9

0621 Sigdal

172 354

3 661

2.2

0622 Krødsherad

101 595

2 876

2.9

0623 Modum

531 890

20 529

4.0

0624 Øvre Eiker

674 502

28 646

4.4

0625 Nedre Eiker

896 747

51 044

6.0

0626 Lier

961 245

34 292

3.7

0627 Røyken

757 956

27 951

3.8

0628 Hurum

372 450

11 288

3.1

0631 Flesberg

125 663

7 189

6.1

0632 Rollag

84 173

1 212

1.5

0633 Nore og Uvdal

128 288

4 154

3.3

Blir fordelt gjennom året

15 891

Buskerud

10 720 908

422 787

4.1

Buskerud fylkeskommune

2 199 907

56 374

2,6

Dei nominelle veksttala for einskildkommunar skal og dekke kostnadsauken frå 2010 til 2011. Denne er berekna til 2,8 prosent.

Kommunal- og regionaldepartementet sin pressetelefon: 22 24 25 00.