Historisk arkiv

Kommuneproposisjonen 2011

Kommunane i Møre og Romsdal får auka inntekter neste år

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Kommunal- og regionaldepartementet

Kommunane får mellom fire og fem milliardar kroner meir i samla inntekter neste år. - Trass i strammare økonomiske tider prioriterer regjeringa meir pengar til kommunane for å sikre gode velferdstenester, seier kommunalminister Liv Signe Navarsete.

Kommunane får mellom fire og fem milliardar kroner meir i samla inntekter neste år. - Trass i strammare økonomiske tider prioriterer regjeringa meir pengar til kommunane for å sikre gode velferdstenester, seier kommunalminister Liv Signe Navarsete.

 • Kommuneproposisjonen for 2011.

 • Mellom 2,5 og 3,0 milliardar av veksten er frie midlar.

  - Regjeringa er opptatt av å gjere det muleg for kommunane å tilby gode, trygge barnehagar, eit skuletilbod som gir ungane eit godt grunnlag for heile livet og god pleie og omsorg for dei eldre, seier kommunalministeren.

  Samstundes foreslår regjeringa ei meir rettferdig fordeling av inntektene mellom kommunane.

  – På grunnlag av nye statistiske analysar endrar vi inntektssystemet slik at kommunane får inntekter etter dei utfordringane dei faktisk har i dag. Slik sikrar vi at kommunar over heile landet kan tilby innbyggjarane sine likeverdige velferdstenester, seier Navarsete.
  - Samansetninga av befolkninga, levekår og busettingsmønster har endra seg på 15 år. Det er utvikla nye kriterium som betre fangar opp sosiale forskjellar og skilnadar i levekår rundt i landet, seier Navarsete.

  I tillegg foreslår regjeringa å redusere småkommunetilskotet og Nord-Noreg- og Namdalstilskotet, redusere hovudstadstilskotet, å innføre eit nytt storbytilskot og å redusere skattedelen av kommunane sine inntekter.

  - Når ein tek med veksten i kommunane sine frie inntekter i 2011, vil ingen kommune få redusert sine inntekter frå 2010 til 2011, seier Liv Signe Navarsete.

  Møre og Romsdal – Illustrasjonsberekning

  Kommune

  Ny kostnads-nøkkel

  Isolert effekt barnehage

  Endringar politiske element

  System-verknadar

  Verknad 1. år

  1502 Molde

  -316

  99

  164

  -152

  208

  1504 Ålesund

  -749

  -177

  421

  -328

  418

  1505 Kristiansund

  -650

  -347

  402

  -248

  399

  1511 Vanylven

  -2

  188

  178

  176

  536

  1514 Sande

  -343

  -506

  49

  -294

  439

  1515 Herøy

  -196

  -79

  59

  -137

  223

  1516 Ulstein

  -767

  -1 100

  362

  -405

  359

  1517 Hareid

  232

  -161

  160

  392

  752

  1519 Volda

  560

  550

  199

  759

  1 119

  1520 Ørsta

  -506

  -19

  326

  -180

  323

  1523 Ørskog

  113

  -233

  -235

  -122

  238

  1524 Norddal

  951

  245

  -287

  664

  1 024

  1525 Stranda

  -127

  -253

  194

  67

  427

  1526 Stordal

  1 463

  -124

  -789

  674

  1 034

  1528 Sykkylven

  42

  -199

  198

  240

  600

  1529 Skodje

  -16

  -534

  174

  159

  519

  1531 Sula

  -1 105

  -693

  699

  -406

  696

  1532 Giske

  -677

  -682

  422

  -255

  419

  1534 Haram

  -823

  -278

  455

  -368

  452

  1535 Vestnes

  -211

  -287

  123

  -87

  273

  1539 Rauma

  -699

  -137

  440

  -259

  436

  1543 Nesset

  401

  133

  -59

  342

  702

  1545 Midsund

  276

  363

  -362

  -86

  274

  1546 Sandøy

  -332

  -514

  -150

  -481

  612

  1547 Aukra

  -614

  -333

  368

  -246

  365

  1548 Fræna

  -588

  -272

  379

  -209

  376

  1551 Eide

  366

  142

  198

  564

  924

  1554 Averøy

  -89

  96

  194

  105

  465

  1557 Gjemnes

  571

  131

  -182

  389

  749

  1560 Tingvoll

  198

  279

  -111

  87

  447

  1563 Sunndal

  268

  179

  176

  444

  804

  1566 Surnadal

  -247

  77

  210

  -37

  323

  1567 Rindal

  134

  274

  -252

  -118

  242

  1571 Halsa

  -606

  -249

  84

  -522

  688

  1573 Smøla

  -671

  -334

  249

  -422

  718

  1576 Aure

  915

  525

  203

  1 119

  1 479

  Møre og Romsdal

  -350

  -147

  266

  -84

  475

  Tabellforklaring

  Alle beløp er kroner per innbyggjar. Berekningane bygger på innbyggjartal per 1. januar 2009.

  Fordelingseffektane er berekna på kriteriedata og utgiftsbehov for 2008.

  Fordelingsverknadane i tabellen er foreløpige. Endelig fordeling av rammetilskotet for 2011 vil vere klart i statsbudsjettet til hausten.

  Kolonne 1 viser kommunenamn.
  Kolonne 2 viser den samla fordelingseffekten av forslaget til ny kostnadsnøkkel for kommunane, inkludert barnehagar.
  Kolonne 3 viser den isolerte effekten av at tilskot til barnehagar vert innlemma i rammetilskotet.
  Kolonne 4 viser den samla effekten av å:

  • redusere småkommunetilskotet
  • redusere Nord-Noreg- og Namdalstilskotet
  • redusere skattane sin del av kommunane sine inntekter
  • innføre eit nytt storbytilskot til Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger
  • avvikle hovudstadstilskotet til Oslo

  Kolonne 5 viser samla systemverknadar av alle endringane i inntektssystemet
  Kolonne 6 er en illustrasjon av verknadane av alle endringane i inntektssystemet første år, inkludert ein vekst i frie inntekter i 2011 på 2,5 milliardar kroner til kommunane. Av veksten på 2,5 milliardar kroner vert 400 millionar fordelte som ekstra skjønnstilskot til kommunar som taper på omlegginga av inntektssystemet, mens 2,1 milliardar kroner vert fordelte med eit likt beløp per innbyggjar.

  Kommunal- og regionaldepartementet sin pressetelefon: 22 24 25 00.