Historisk arkiv

Kommuneproposisjonen 2011

Kommunane i Nord-Trøndelag får auka inntekter neste år

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Kommunal- og regionaldepartementet

Kommunane får mellom fire og fem milliardar kroner meir i samla inntekter neste år. - Trass i strammare økonomiske tider prioriterer regjeringa meir pengar til kommunane for å sikre gode velferdstenester, seier kommunalminister Liv Signe Navarsete.

Kommunane får mellom fire og fem milliardar kroner meir i samla inntekter neste år. - Trass i strammare økonomiske tider prioriterer regjeringa meir pengar til kommunane for å sikre gode velferdstenester, seier kommunalminister Liv Signe Navarsete.

 • Kommuneproposisjonen for 2011.

 • Mellom 2,5 og 3,0 milliardar av veksten er frie midlar.

  - Regjeringa er opptatt av å gjere det muleg for kommunane å tilby gode, trygge barnehagar, eit skuletilbod som gir ungane eit godt grunnlag for heile livet og god pleie og omsorg for dei eldre, seier kommunalministeren.

  Samstundes foreslår regjeringa ei meir rettferdig fordeling av inntektene mellom kommunane.

  – På grunnlag av nye statistiske analysar endrar vi inntektssystemet slik at kommunane får inntekter etter dei utfordringane dei faktisk har i dag. Slik sikrar vi at kommunar over heile landet kan tilby innbyggjarane sine likeverdige velferdstenester, seier Navarsete.
  - Samansetninga av befolkninga, levekår og busettingsmønster har endra seg på 15 år. Det er utvikla nye kriterium som betre fangar opp sosiale forskjellar og skilnadar i levekår rundt i landet, seier Navarsete.

  I tillegg foreslår regjeringa å redusere småkommunetilskotet og Nord-Noreg- og Namdalstilskotet, redusere hovudstadstilskotet, å innføre eit nytt storbytilskot og å redusere skattedelen av kommunane sine inntekter.

  - Når ein tek med veksten i kommunane sine frie inntekter i 2011, vil ingen kommune få redusert sine inntekter frå 2010 til 2011, seier Liv Signe Navarsete.

  Nord-Trøndelag – Illustrasjonsberekning

  Kommune

  Ny kostnads-nøkkel

  Isolert effekt barnehage

  Endringar politiske element

  System-verknadar

  Verknad 1. år

  1702 Steinkjer

  -836

  -272

  537

  -299

  534

  1703 Namsos

  254

  12

  52

  306

  666

  1711 Meråker

  257

  -130

  -185

  72

  432

  1714 Stjørdal

  -359

  -244

  238

  -121

  239

  1717 Frosta

  -43

  -438

  -103

  -146

  296

  1718 Leksvik

  -613

  -124

  400

  -213

  397

  1719 Levanger

  -847

  -675

  542

  -304

  539

  1721 Verdal

  -483

  -681

  319

  -164

  316

  1723 Mosvik

  206

  -581

  -561

  -355

  632

  1724 Verran

  -594

  -213

  261

  -333

  600

  1725 Namdalseid

  -672

  -286

  160

  -512

  895

  1729 Inderøy

  246

  -68

  212

  458

  818

  1736 Snåsa

  -764

  -337

  262

  -502

  875

  1738 Lierne

  1 119

  366

  -620

  499

  859

  1739 Røyrvik

  3 133

  -6

  -1 919

  1 214

  1 574

  1740 Namsskogan

  1 007

  242

  -869

  138

  498

  1742 Grong

  106

  84

  -270

  -164

  309

  1743 Høylandet

  -441

  -362

  -62

  -504

  876

  1744 Overhalla

  410

  -149

  53

  463

  823

  1748 Fosnes

  384

  -522

  -832

  -449

  792

  1749 Flatanger

  1 002

  380

  -814

  187

  547

  1750 Vikna

  -227

  -602

  97

  -129

  251

  1751 Nærøy

  338

  149

  59

  397

  757

  1755 Leka

  2 396

  1 161

  -1 652

  744

  1 104

  Nord-Trøndelag

  -306

  -293

  226

  -80

  510

  Tabellforklaring

  Alle beløp er kroner per innbyggjar. Berekningane bygger på innbyggjartal per 1. januar 2009.

  Fordelingseffektane er berekna på kriteriedata og utgiftsbehov for 2008.

  Fordelingsverknadane i tabellen er foreløpige. Endelig fordeling av rammetilskotet for 2011 vil vere klart i statsbudsjettet til hausten.

  Kolonne 1 viser kommunenamn.
  Kolonne 2 viser den samla fordelingseffekten av forslaget til ny kostnadsnøkkel for kommunane, inkludert barnehagar.
  Kolonne 3 viser den isolerte effekten av at tilskot til barnehagar vert innlemma i rammetilskotet.
  Kolonne 4 viser den samla effekten av å:

  • redusere småkommunetilskotet
  • redusere Nord-Noreg- og Namdalstilskotet
  • redusere skattane sin del av kommunane sine inntekter
  • innføre eit nytt storbytilskot til Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger
  • avvikle hovudstadstilskotet til Oslo

  Kolonne 5 viser samla systemverknadar av alle endringane i inntektssystemet
  Kolonne 6 er en illustrasjon av verknadane av alle endringane i inntektssystemet første år, inkludert ein vekst i frie inntekter i 2011 på 2,5 milliardar kroner til kommunane. Av veksten på 2,5 milliardar kroner vert 400 millionar fordelte som ekstra skjønnstilskot til kommunar som taper på omlegginga av inntektssystemet, mens 2,1 milliardar kroner vert fordelte med eit likt beløp per innbyggjar.

  Kommunal- og regionaldepartementet sin pressetelefon: 22 24 25 00.