Historisk arkiv

Kommuneproposisjonen 2011

Kommunane i Nordland får auka inntekter neste år

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Kommunal- og regionaldepartementet

Kommunane får mellom fire og fem milliardar kroner meir i samla inntekter neste år. - Trass i strammare økonomiske tider prioriterer regjeringa meir pengar til kommunane for å sikre gode velferdstenester, seier kommunalminister Liv Signe Navarsete.

Kommunane får mellom fire og fem milliardar kroner meir i samla inntekter neste år. - Trass i strammare økonomiske tider prioriterer regjeringa meir pengar til kommunane for å sikre gode velferdstenester, seier kommunalminister Liv Signe Navarsete.

 • Kommuneproposisjonen for 2011.

 • Mellom 2,5 og 3,0 milliardar av veksten er frie midlar.

  - Regjeringa er opptatt av å gjere det muleg for kommunane å tilby gode, trygge barnehagar, eit skuletilbod som gir ungane eit godt grunnlag for heile livet og god pleie og omsorg for dei eldre, seier kommunalministeren.

  Samstundes foreslår regjeringa ei meir rettferdig fordeling av inntektene mellom kommunane.

  – På grunnlag av nye statistiske analysar endrar vi inntektssystemet slik at kommunane får inntekter etter dei utfordringane dei faktisk har i dag. Slik sikrar vi at kommunar over heile landet kan tilby innbyggjarane sine likeverdige velferdstenester, seier Navarsete.
  - Samansetninga av befolkninga, levekår og busettingsmønster har endra seg på 15 år. Det er utvikla nye kriterium som betre fangar opp sosiale forskjellar og skilnadar i levekår rundt i landet, seier Navarsete.

  I tillegg foreslår regjeringa å redusere småkommunetilskotet og Nord-Noreg- og Namdalstilskotet, redusere hovudstadstilskotet, å innføre eit nytt storbytilskot og å redusere skattedelen av kommunane sine inntekter.

  - Når ein tek med veksten i kommunane sine frie inntekter i 2011, vil ingen kommune få redusert sine inntekter frå 2010 til 2011, seier Liv Signe Navarsete.

  Nordland – Illustrasjonsberekning

  Kommune

  Ny kostnads-nøkkel

  Isolert effekt barnehage

  Endringar politiske element

  System-verknadar

  Verknad 1. år

  1804 Bodø

  50

  127

  36

  85

  445

  1805 Narvik

  -310

  143

  147

  -162

  301

  1811 Bindal

  1 450

  485

  -549

  900

  1 261

  1812 Sømna

  727

  -232

  -420

  307

  667

  1813 Brønnøy

  -50

  -289

  55

  5

  365

  1815 Vega

  972

  -285

  -710

  262

  622

  1816 Vevelstad

  3 344

  -74

  -1 934

  1 410

  1 770

  1818 Herøy

  225

  -210

  -412

  -187

  347

  1820 Alstahaug

  795

  37

  52

  846

  1 206

  1822 Leirfjord

  926

  -72

  -412

  515

  875

  1824 Vefsn

  -570

  -387

  309

  -260

  463

  1825 Grane

  -488

  -148

  13

  -475

  833

  1826 Hattfjelldal

  622

  231

  -628

  -6

  354

  1827 Dønna

  1 663

  612

  -634

  1 029

  1 389

  1828 Nesna

  905

  -383

  -496

  409

  769

  1832 Hemnes

  440

  187

  229

  669

  1 029

  1833 Rana

  -114

  37

  45

  -69

  291

  1834 Lurøy

  2 246

  401

  -485

  1 761

  2 121

  1835 Træna

  3 038

  -1 145

  -2 162

  876

  1 236

  1836 Rødøy

  1 162

  975

  -714

  448

  808

  1837 Meløy

  25

  410

  52

  76

  436

  1838 Gildeskål

  365

  336

  -432

  -67

  293

  1839 Beiarn

  304

  -57

  -483

  -179

  550

  1840 Saltdal

  737

  122

  51

  788

  1 148

  1841 Fauske

  635

  285

  47

  683

  1 043

  1845 Sørfold

  -204

  -388

  -41

  -245

  608

  1848 Steigen

  408

  212

  -314

  93

  454

  1849 Hamarøy

  919

  240

  -423

  496

  856

  1850 Tysfjord

  643

  -136

  -428

  214

  574

  1851 Lødingen

  -337

  334

  -7

  -344

  593

  1852 Tjeldsund

  -1 239

  -69

  443

  -796

  1 347

  1853 Evenes

  1 686

  750

  -686

  1 000

  1 360

  1854 Ballangen

  479

  -210

  -312

  167

  527

  1856 Røst

  -405

  -1 628

  -422

  -827

  1 382

  1857 Værøy

  1 616

  -204

  -1 305

  310

  670

  1859 Flakstad

  1 932

  784

  -654

  1 278

  1 638

  1860 Vestvågøy

  -337

  -270

  168

  -169

  322

  1865 Vågan

  862

  379

  54

  915

  1 275

  1866 Hadsel

  739

  491

  53

  792

  1 152

  1867 Bø

  5

  324

  -173

  -168

  333

  1868 Øksnes

  1 389

  662

  56

  1 444

  1 804

  1870 Sortland

  -88

  -431

  54

  -34

  326

  1871 Andøy

  -87

  82

  51

  -36

  324

  1874 Moskenes

  35

  -250

  -410

  -374

  640

  Nordland

  204

  69

  -11

  192

  625

  Tabellforklaring

  Alle beløp er kroner per innbyggjar. Berekningane bygger på innbyggjartal per 1. januar 2009.

  Fordelingseffektane er berekna på kriteriedata og utgiftsbehov for 2008.

  Fordelingsverknadane i tabellen er foreløpige. Endelig fordeling av rammetilskotet for 2011 vil vere klart i statsbudsjettet til hausten.

  Kolonne 1 viser kommunenamn.
  Kolonne 2 viser den samla fordelingseffekten av forslaget til ny kostnadsnøkkel for kommunane, inkludert barnehagar.
  Kolonne 3 viser den isolerte effekten av at tilskot til barnehagar vert innlemma i rammetilskotet.
  Kolonne 4 viser den samla effekten av å:

  • redusere småkommunetilskotet
  • redusere Nord-Noreg- og Namdalstilskotet
  • redusere skattane sin del av kommunane sine inntekter
  • innføre eit nytt storbytilskot til Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger
  • avvikle hovudstadstilskotet til Oslo

  Kolonne 5 viser samla systemverknadar av alle endringane i inntektssystemet
  Kolonne 6 er en illustrasjon av verknadane av alle endringane i inntektssystemet første år, inkludert ein vekst i frie inntekter i 2011 på 2,5 milliardar kroner til kommunane. Av veksten på 2,5 milliardar kroner vert 400 millionar fordelte som ekstra skjønnstilskot til kommunar som taper på omlegginga av inntektssystemet, mens 2,1 milliardar kroner vert fordelte med eit likt beløp per innbyggjar.

  Kommunal- og regionaldepartementet sin pressetelefon: 22 24 25 00.