Historisk arkiv

Kommuneproposisjonen 2011

Kommunane i Oppland får auka inntekter neste år

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Kommunal- og regionaldepartementet

Kommunane får mellom fire og fem milliardar kroner meir i samla inntekter neste år. - Trass i strammare økonomiske tider prioriterer regjeringa meir pengar til kommunane for å sikre gode velferdstenester, seier kommunalminister Liv Signe Navarsete.

Kommunane får mellom fire og fem milliardar kroner meir i samla inntekter neste år. - Trass i strammare økonomiske tider prioriterer regjeringa meir pengar til kommunane for å sikre gode velferdstenester, seier kommunalminister Liv Signe Navarsete.

 • Kommuneproposisjonen for 2011.

 • Mellom 2,5 og 3,0 milliardar av veksten er frie midlar.

  - Regjeringa er opptatt av å gjere det muleg for kommunane å tilby gode, trygge barnehagar, eit skuletilbod som gir ungane eit godt grunnlag for heile livet og god pleie og omsorg for dei eldre, seier kommunalministeren.

  Samstundes foreslår regjeringa ei meir rettferdig fordeling av inntektene mellom kommunane.

  – På grunnlag av nye statistiske analysar endrar vi inntektssystemet slik at kommunane får inntekter etter dei utfordringane dei faktisk har i dag. Slik sikrar vi at kommunar over heile landet kan tilby innbyggjarane sine likeverdige velferdstenester, seier Navarsete.
  - Samansetninga av befolkninga, levekår og busettingsmønster har endra seg på 15 år. Det er utvikla nye kriterium som betre fangar opp sosiale forskjellar og skilnadar i levekår rundt i landet, seier Navarsete.

  I tillegg foreslår regjeringa å redusere småkommunetilskotet og Nord-Noreg- og Namdalstilskotet, redusere hovudstadstilskotet, å innføre eit nytt storbytilskot og å redusere skattedelen av kommunane sine inntekter.

  - Når ein tek med veksten i kommunane sine frie inntekter i 2011, vil ingen kommune få redusert sine inntekter frå 2010 til 2011, seier Liv Signe Navarsete.

  Oppland – Illustrasjonsberekning

  Kommune

  Ny kostnads-nøkkel

  Isolert effekt barnehage

  Endringar politiske element

  System-verknadar

  Verknad 1. år

  0501 Lillehammer

  -603

              -89

  378

  -226

  374

  0502 Gjøvik

  -531

               24

  344

  -187

  341

  0511 Dovre

  141

             402

  -150

  -10

  350

  0512 Lesja

  -48

            -156

  -127

  -175

  330

  0513 Skjåk

  682

             601

  -127

  555

  915

  0514 Lom

  965

             718

  -204

  761

  1 121

  0515 Vågå

  -212

             164

  218

  6

  366

  0516 Nord-Fron

  210

             281

  285

  494

  854

  0517 Sel

  -751

               56

  486

  -264

  483

  0519 Sør-Fron

  133

             280

  -102

  31

  391

  0520 Ringebu

  -521

             155

  337

  -184

  334

  0521 Øyer

  285

               41

  197

  482

  842

  0522 Gausdal

  -439

              -73

  289

  -151

  285

  0528 Østre Toten

  -526

             283

  342

  -184

  339

  0529 Vestre Toten

  -854

            -279

  546

  -308

  543

  0532 Jevnaker

  242

               47

  204

  446

  806

  0533 Lunner

  422

             234

  197

  619

  979

  0534 Gran

  -538

            -106

  347

  -190

  344

  0536 Søndre Land

  320

             177

  219

  539

  899

  0538 Nordre Land

  -342

            -342

  232

  -110

  250

  0540 Sør-Aurdal

  555

             507

  210

  764

  1 124

  0541 Etnedal

  108

            -150

  -325

  -217

  397

  0542 Nord-Aurdal

  432

             149

  214

  646

  1 006

  0543 Vestre Slidre

  217

            -212

  -260

  -43

  317

  0544 Øystre Slidre

  487

             426

  -185

  302

  662

  0545 Vang

  694

             214

  -368

  326

  686

  Oppland

  -256

  54

  269

  14

  516

  Tabellforklaring

  Alle beløp er kroner per innbyggjar. Berekningane bygger på innbyggjartal per 1. januar 2009.

  Fordelingseffektane er berekna på kriteriedata og utgiftsbehov for 2008.

  Fordelingsverknadane i tabellen er foreløpige. Endelig fordeling av rammetilskotet for 2011 vil vere klart i statsbudsjettet til hausten.

  Kolonne 1 viser kommunenamn.
  Kolonne 2 viser den samla fordelingseffekten av forslaget til ny kostnadsnøkkel for kommunane, inkludert barnehagar.
  Kolonne 3 viser den isolerte effekten av at tilskot til barnehagar vert innlemma i rammetilskotet.
  Kolonne 4 viser den samla effekten av å:

  • redusere småkommunetilskotet
  • redusere Nord-Noreg- og Namdalstilskotet
  • redusere skattane sin del av kommunane sine inntekter
  • innføre eit nytt storbytilskot til Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger
  • avvikle hovudstadstilskotet til Oslo

  Kolonne 5 viser samla systemverknadar av alle endringane i inntektssystemet
  Kolonne 6 er en illustrasjon av verknadane av alle endringane i inntektssystemet første år, inkludert ein vekst i frie inntekter i 2011 på 2,5 milliardar kroner til kommunane. Av veksten på 2,5 milliardar kroner vert 400 millionar fordelte som ekstra skjønnstilskot til kommunar som taper på omlegginga av inntektssystemet, mens 2,1 milliardar kroner vert fordelte med eit likt beløp per innbyggjar.

  Kommunal- og regionaldepartementet sin pressetelefon: 22 24 25 00.