Historisk arkiv

Kommuneproposisjonen 2011

Kommunane i Østfold får auka inntekter neste år

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Kommunal- og regionaldepartementet

Kommunane får mellom fire og fem milliardar kroner meir i samla inntekter neste år. - Trass i strammare økonomiske tider prioriterer regjeringa meir pengar til kommunane for å sikre gode velferdstenester, seier kommunalminister Liv Signe Navarsete.

Kommunane får mellom fire og fem milliardar kroner meir i samla inntekter neste år. - Trass i strammare økonomiske tider prioriterer regjeringa meir pengar til kommunane for å sikre gode velferdstenester, seier kommunalminister Liv Signe Navarsete.

Mellom 2,5 og 3,0 milliardar av veksten er frie midlar.

- Regjeringa er opptatt av å gjere det muleg for kommunane å tilby gode, trygge barnehagar, eit skuletilbod som gir ungane eit godt grunnlag for heile livet og god pleie og omsorg for dei eldre, seier kommunalministeren.

Samstundes foreslår regjeringa ei meir rettferdig fordeling av inntektene mellom kommunane.

– På grunnlag av nye statistiske analysar endrar vi inntektssystemet slik at kommunane får inntekter etter dei utfordringane dei faktisk har i dag. Slik sikrar vi at kommunar over heile landet kan tilby innbyggjarane sine likeverdige velferdstenester, seier Navarsete.

- Samansetninga av befolkninga, levekår og busettingsmønster har endra seg på 15 år. Det er utvikla nye kriterium som betre fangar opp sosiale forskjellar og skilnadar i levekår rundt i landet, seier Navarsete.

I tillegg foreslår regjeringa å redusere småkommunetilskotet og Nord-Noreg- og Namdalstilskotet, redusere hovudstadstilskotet, å innføre eit nytt storbytilskot og å redusere skattedelen av kommunane sine inntekter.

- Når ein tek med veksten i kommunane sine frie inntekter i 2011, vil ingen kommune få redusert sine inntekter frå 2010 til 2011, seier Liv Signe Navarsete.

Østfold – Illustrasjonsberekning

Kommune

Ny kostnads-nøkkel

Isolert effekt barnehage

Endringar politiske element

System-verknadar

Verknad 1. år

0101 Halden

134

           204

207

341

701

0104 Moss

-161

          -194

198

37

397

0105 Sarpsborg

14

            -48

207

221

581

0106 Fredrikstad

16

             27

199

215

575

0111 Hvaler

-2

           315

75

73

433

0118 Aremark

1 247

        1 025

-642

606

966

0119 Marker

627

           499

206

833

1 193

0121 Rømskog

-727

          -908

-101

-827

1 387

0122 Trøgstad

-173

             69

198

25

385

0123 Spydeberg

-540

          -890

354

-186

351

0124 Askim

660

           129

205

865

1 225

0125 Eidsberg

242

           162

200

442

802

0127 Skiptvet

155

          -268

208

363

723

0128 Rakkestad

65

          -140

201

265

625

0135 Råde

-627

          -403

396

-232

392

0136 Rygge

-21

            -20

145

124

484

0137 Våler

197

          -560

196

393

753

0138 Hobøl

1 295

           311

199

1 494

1 854

Østfold

61

-12

200

261

636

Tabellforklaring

Alle beløp er kroner per innbyggjar. Berekningane bygger på innbyggjartal per 1. januar 2009.

Fordelingseffektane er berekna på kriteriedata og utgiftsbehov for 2008.

Fordelingsverknadane i tabellen er foreløpige. Endelig fordeling av rammetilskotet for 2011 vil vere klart i statsbudsjettet til hausten.

Kolonne 1 viser kommunenamn.
Kolonne 2 viser den samla fordelingseffekten av forslaget til ny kostnadsnøkkel for kommunane, inkludert barnehagar.
Kolonne 3 viser den isolerte effekten av at tilskot til barnehagar vert innlemma i rammetilskotet.
Kolonne 4 viser den samla effekten av å:

  • redusere småkommunetilskotet
  • redusere Nord-Noreg- og Namdalstilskotet
  • redusere skattane sin del av kommunane sine inntekter
  • innføre eit nytt storbytilskot til Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger
  • avvikle hovudstadstilskotet til Oslo

Kolonne 5 viser samla systemverknadar av alle endringane i inntektssystemet
Kolonne 6 er en illustrasjon av verknadane av alle endringane i inntektssystemet første år, inkludert ein vekst i frie inntekter i 2011 på 2,5 milliardar kroner til kommunane. Av veksten på 2,5 milliardar kroner vert 400 millionar fordelte som ekstra skjønnstilskot til kommunar som taper på omlegginga av inntektssystemet, mens 2,1 milliardar kroner vert fordelte med eit likt beløp per innbyggjar.

Kommunal- og regionaldepartementet sin pressetelefon: 22 24 25 00.