Historisk arkiv

Kommuneproposisjonen 2011

Kommunane i Rogaland får auka inntekter neste år

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Kommunal- og regionaldepartementet

Kommunane får mellom fire og fem milliardar kroner meir i samla inntekter neste år. - Trass i strammare økonomiske tider prioriterer regjeringa meir pengar til kommunane for å sikre gode velferdstenester, seier kommunalminister Liv Signe Navarsete.

Kommunane får mellom fire og fem milliardar kroner meir i samla inntekter neste år. - Trass i strammare økonomiske tider prioriterer regjeringa meir pengar til kommunane for å sikre gode velferdstenester, seier kommunalminister Liv Signe Navarsete.

 • Kommuneproposisjonen for 2011.

 • Mellom 2,5 og 3,0 milliardar av veksten er frie midlar.

  - Regjeringa er opptatt av å gjere det muleg for kommunane å tilby gode, trygge barnehagar, eit skuletilbod som gir ungane eit godt grunnlag for heile livet og god pleie og omsorg for dei eldre, seier kommunalministeren.

  Samstundes foreslår regjeringa ei meir rettferdig fordeling av inntektene mellom kommunane.

  – På grunnlag av nye statistiske analysar endrar vi inntektssystemet slik at kommunane får inntekter etter dei utfordringane dei faktisk har i dag. Slik sikrar vi at kommunar over heile landet kan tilby innbyggjarane sine likeverdige velferdstenester, seier Navarsete.

  - Samansetninga av befolkninga, levekår og busettingsmønster har endra seg på 15 år. Det er utvikla nye kriterium som betre fangar opp sosiale forskjellar og skilnadar i levekår rundt i landet, seier Navarsete.

  I tillegg foreslår regjeringa å redusere småkommunetilskotet og Nord-Noreg- og Namdalstilskotet, redusere hovudstadstilskotet, å innføre eit nytt storbytilskot og å redusere skattedelen av kommunane sine inntekter.

  - Når ein tek med veksten i kommunane sine frie inntekter i 2011, vil ingen kommune få redusert sine inntekter frå 2010 til 2011, seier Liv Signe Navarsete.

  Rogaland – Illustrasjonsberekning

  Kommune

  Ny kostnads-nøkkel

  Isolert effekt barnehage

  Endringar politiske element

  System-verknadar

  Verknad 1. år

  1101 Eigersund

  115

                 1

  69

  184

  544

  1102 Sandnes

  303

             145

  -49

  254

  614

  1103 Stavanger

  -390

            -462

  198

  -192

  168

  1106 Haugesund

  -637

            -624

  356

  -281

  353

  1111 Sokndal

  -103

            -254

  201

  98

  458

  1112 Lund

  -981

         -1 799

  502

  -479

  820

  1114 Bjerkreim

  830

              -92

  -224

  607

  967

  1119 Hå

  699

             309

  132

  831

  1 191

  1120 Klepp

  502

            -158

  75

  577

  937

  1121 Time

  -651

            -623

  361

  -290

  358

  1122 Gjesdal

  1 094

              -80

  132

  1 226

  1 586

  1124 Sola

  -447

            -999

  119

  -328

  116

  1127 Randaberg

  -50

            -891

  -58

  -107

  253

  1129 Forsand

  2 156

             407

  160

  2 316

  2 676

  1130 Strand

  -493

            -551

  301

  -192

  298

  1133 Hjelmeland

  1 400

             277

  86

  1 486

  1 846

  1134 Suldal

  526

             242

  175

  701

  1 061

  1135 Sauda

  -541

            -306

  346

  -195

  343

  1141 Finnøy

  387

            -307

  -166

  221

  581

  1142 Rennesøy

  315

            -912

  31

  346

  706

  1144 Kvitsøy

  218

         -1 098

  -822

  -604

  1 019

  1145 Bokn

  921

            -258

  -1 026

  -106

  254

  1146 Tysvær

  205

            -305

  167

  372

  732

  1149 Karmøy

  -823

            -368

  521

  -302

  518

  1151 Utsira

  4 744

             467

  -4 474

  269

  629

  1160 Vindafjord

  -1 267

            -512

  743

  -524

  740

  Rogaland

  -181

  -347

  189

  9

  480

  Tabellforklaring

  Alle beløp er kroner per innbyggjar. Berekningane bygger på innbyggjartal per 1. januar 2009.

  Fordelingseffektane er berekna på kriteriedata og utgiftsbehov for 2008.

  Fordelingsverknadane i tabellen er foreløpige. Endelig fordeling av rammetilskotet for 2011 vil vere klart i statsbudsjettet til hausten.

  Kolonne 1 viser kommunenamn.
  Kolonne 2 viser den samla fordelingseffekten av forslaget til ny kostnadsnøkkel for kommunane, inkludert barnehagar.
  Kolonne 3 viser den isolerte effekten av at tilskot til barnehagar vert innlemma i rammetilskotet.
  Kolonne 4 viser den samla effekten av å:

  • redusere småkommunetilskotet
  • redusere Nord-Noreg- og Namdalstilskotet
  • redusere skattane sin del av kommunane sine inntekter
  • innføre eit nytt storbytilskot til Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger
  • avvikle hovudstadstilskotet til Oslo

  Kolonne 5 viser samla systemverknadar av alle endringane i inntektssystemet
  Kolonne 6 er en illustrasjon av verknadane av alle endringane i inntektssystemet første år, inkludert ein vekst i frie inntekter i 2011 på 2,5 milliardar kroner til kommunane. Av veksten på 2,5 milliardar kroner vert 400 millionar fordelte som ekstra skjønnstilskot til kommunar som taper på omlegginga av inntektssystemet, mens 2,1 milliardar kroner vert fordelte med eit likt beløp per innbyggjar.

  Kommunal- og regionaldepartementet sin pressetelefon: 22 24 25 00.