Historisk arkiv

Kommuneproposisjonen 2011

Kommunane i Sogn og Fjordane får auka inntekter neste år

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Kommunal- og regionaldepartementet

Kommunane får mellom fire og fem milliardar kroner meir i samla inntekter neste år. - Trass i strammare økonomiske tider prioriterer regjeringa meir pengar til kommunane for å sikre gode velferdstenester, seier kommunalminister Liv Signe Navarsete.

Kommunane får mellom fire og fem milliardar kroner meir i samla inntekter neste år. - Trass i strammare økonomiske tider prioriterer regjeringa meir pengar til kommunane for å sikre gode velferdstenester, seier kommunalminister Liv Signe Navarsete.

 • Kommuneproposisjonen for 2011.

 • Mellom 2,5 og 3,0 milliardar av veksten er frie midlar.

  - Regjeringa er opptatt av å gjere det muleg for kommunane å tilby gode, trygge barnehagar, eit skuletilbod som gir ungane eit godt grunnlag for heile livet og god pleie og omsorg for dei eldre, seier kommunalministeren.

  Samstundes foreslår regjeringa ei meir rettferdig fordeling av inntektene mellom kommunane.

  – På grunnlag av nye statistiske analysar endrar vi inntektssystemet slik at kommunane får inntekter etter dei utfordringane dei faktisk har i dag. Slik sikrar vi at kommunar over heile landet kan tilby innbyggjarane sine likeverdige velferdstenester, seier Navarsete.

  - Samansetninga av befolkninga, levekår og busettingsmønster har endra seg på 15 år. Det er utvikla nye kriterium som betre fangar opp sosiale forskjellar og skilnadar i levekår rundt i landet, seier Navarsete.

  I tillegg foreslår regjeringa å redusere småkommunetilskotet og Nord-Noreg- og Namdalstilskotet, redusere hovudstadstilskotet, å innføre eit nytt storbytilskot og å redusere skattedelen av kommunane sine inntekter.

  - Når ein tek med veksten i kommunane sine frie inntekter i 2011, vil ingen kommune få redusert sine inntekter frå 2010 til 2011, seier Liv Signe Navarsete.

  Sogn og Fjordane – Illustrasjonsberekning

  Kommune

  Ny kostnads-nøkkel

  Isolert effekt barnehage

  Endringar politiske element

  System-verknadar

  Verknad 1. år

  1401 Flora

  519

  48

  143

  662

  1 022

  1411 Gulen

  938

  372

  -353

  585

  945

  1412 Solund

  1 524

  87

  -949

  575

  935

  1413 Hyllestad

  1 660

  177

  -640

  1 019

  1 379

  1416 Høyanger

  863

  838

  222

  1 085

  1 445

  1417 Vik

  498

  493

  -143

  355

  715

  1418 Balestrand

  1 495

  366

  -535

  961

  1 321

  1419 Leikanger

  1 356

  685

  -350

  1 006

  1 366

  1420 Sogndal

  55

  -141

  198

  253

  613

  1421 Aurland

  948

  116

  138

  1 086

  1 446

  1422 Lærdal

  819

  244

  -297

  522

  882

  1424 Årdal

  -710

  146

  392

  -319

  389

  1426 Luster

  -48

  144

  286

  238

  598

  1428 Askvoll

  330

  395

  -123

  207

  567

  1429 Fjaler

  -33

  56

  -96

  -128

  253

  1430 Gaular

  604

  397

  -160

  444

  804

  1431 Jølster

  281

  -610

  -134

  146

  506

  1432 Førde

  549

  -204

  149

  698

  1 058

  1433 Naustdal

  -325

  -272

  74

  -251

  448

  1438 Bremanger

  -580

  183

  403

  -177

  400

  1439 Vågsøy

  -917

  -268

  571

  -346

  567

  1441 Selje

  380

  357

  -145

  235

  595

  1443 Eid

  298

  -220

  203

  501

  861

  1444 Hornindal

  791

  129

  -598

  193

  553

  1445 Gloppen

  92

  102

  200

  292

  652

  1449 Stryn

  -268

  -406

  200

  -67

  293

  Sogn og Fjordane

  237

  40

  101

  338

  764

  Tabellforklaring

  Alle beløp er kroner per innbyggjar. Berekningane bygger på innbyggjartal per 1. januar 2009.

  Fordelingseffektane er berekna på kriteriedata og utgiftsbehov for 2008.

  Fordelingsverknadane i tabellen er foreløpige. Endelig fordeling av rammetilskotet for 2011 vil vere klart i statsbudsjettet til hausten.

  Kolonne 1 viser kommunenamn.
  Kolonne 2 viser den samla fordelingseffekten av forslaget til ny kostnadsnøkkel for kommunane, inkludert barnehagar.
  Kolonne 3 viser den isolerte effekten av at tilskot til barnehagar vert innlemma i rammetilskotet.
  Kolonne 4 viser den samla effekten av å:

  • redusere småkommunetilskotet
  • redusere Nord-Noreg- og Namdalstilskotet
  • redusere skattane sin del av kommunane sine inntekter
  • innføre eit nytt storbytilskot til Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger
  • avvikle hovudstadstilskotet til Oslo

  Kolonne 5 viser samla systemverknadar av alle endringane i inntektssystemet
  Kolonne 6 er en illustrasjon av verknadane av alle endringane i inntektssystemet første år, inkludert ein vekst i frie inntekter i 2011 på 2,5 milliardar kroner til kommunane. Av veksten på 2,5 milliardar kroner vert 400 millionar fordelte som ekstra skjønnstilskot til kommunar som taper på omlegginga av inntektssystemet, mens 2,1 milliardar kroner vert fordelte med eit likt beløp per innbyggjar.

  Kommunal- og regionaldepartementet sin pressetelefon: 22 24 25 00.