Historisk arkiv

Kommuneproposisjonen 2011

Kommunane i Sør-Trøndelag får auka inntekter neste år

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Kommunal- og regionaldepartementet

Kommunane får mellom fire og fem milliardar kroner meir i samla inntekter neste år. - Trass i strammare økonomiske tider prioriterer regjeringa meir pengar til kommunane for å sikre gode velferdstenester, seier kommunalminister Liv Signe Navarsete.

Kommunane får mellom fire og fem milliardar kroner meir i samla inntekter neste år. - Trass i strammare økonomiske tider prioriterer regjeringa meir pengar til kommunane for å sikre gode velferdstenester, seier kommunalminister Liv Signe Navarsete.

 • Kommuneproposisjonen for 2011.

 • Mellom 2,5 og 3,0 milliardar av veksten er frie midlar.

  - Regjeringa er opptatt av å gjere det muleg for kommunane å tilby gode, trygge barnehagar, eit skuletilbod som gir ungane eit godt grunnlag for heile livet og god pleie og omsorg for dei eldre, seier kommunalministeren.

  Samstundes foreslår regjeringa ei meir rettferdig fordeling av inntektene mellom kommunane.

  – På grunnlag av nye statistiske analysar endrar vi inntektssystemet slik at kommunane får inntekter etter dei utfordringane dei faktisk har i dag. Slik sikrar vi at kommunar over heile landet kan tilby innbyggjarane sine likeverdige velferdstenester, seier Navarsete.

  - Samansetninga av befolkninga, levekår og busettingsmønster har endra seg på 15 år. Det er utvikla nye kriterium som betre fangar opp sosiale forskjellar og skilnadar i levekår rundt i landet, seier Navarsete.

  I tillegg foreslår regjeringa å redusere småkommunetilskotet og Nord-Noreg- og Namdalstilskotet, redusere hovudstadstilskotet, å innføre eit nytt storbytilskot og å redusere skattedelen av kommunane sine inntekter.

  - Når ein tek med veksten i kommunane sine frie inntekter i 2011, vil ingen kommune få redusert sine inntekter frå 2010 til 2011, seier Liv Signe Navarsete.

  Sør-Trøndelag – Illustrasjonsberekning

  Kommune

  Ny kostnads-nøkkel

  Isolert effekt barnehage

  Endringar politiske element

  System-verknadar

  Verknad 1. år

  1601 Trondheim

  -666

  -331

  515

  -151

  209

  1612 Hemne

  188

  -194

  210

  398

  758

  1613 Snillfjord

  1 374

  -174

  -803

  571

  931

  1617 Hitra

  -17

  154

  211

  195

  555

  1620 Frøya

  -829

  -214

  527

  -302

  524

  1621 Ørland

  -194

  -222

  206

  13

  373

  1622 Agdenes

  -254

  104

  -41

  -296

  533

  1624 Rissa

  260

  260

  212

  473

  833

  1627 Bjugn

  -227

  139

  218

  -9

  351

  1630 Åfjord

  -295

  -258

  218

  -77

  283

  1632 Roan

  -25

  212

  -339

  -364

  648

  1633 Osen

  -576

  -812

  8

  -569

  977

  1634 Oppdal

  278

  17

  209

  487

  847

  1635 Rennebu

  70

  316

  -166

  -96

  264

  1636 Meldal

  -291

  246

  210

  -81

  279

  1638 Orkdal

  -145

  -486

  206

  61

  421

  1640 Røros

  -134

  264

  200

  66

  426

  1644 Holtålen

  241

  251

  -270

  -28

  332

  1648 Midtre Gauldal

  -195

  -151

  215

  21

  381

  1653 Melhus

  -446

  -410

  293

  -153

  290

  1657 Skaun

  -759

  -947

  489

  -270

  486

  1662 Klæbu

  1 139

  -97

  206

  1 346

  1 706

  1663 Malvik

  528

  293

  193

  721

  1 081

  1664 Selbu

  -864

  -326

  554

  -310

  551

  1665 Tydal

  596

  231

  258

  854

  1 214

  Sør-Trøndelag

  -416

  -243

  394

  -23

  374

  Tabellforklaring

  Alle beløp er kroner per innbygger. Beregningene bygger på innbyggertall per 1. januar 2009.

  Fordelingseffektene er beregnet på kriteriedata og utgiftsbehov for 2008.

  Fordelingsvirkningene i tabellen er foreløpige. Endelig fordeling av rammetilskuddet 2011 vil foreligge i statsbudsjettet til høsten.

  Kolonne 1 viser kommunenavn.
  Kolonne 2 viser den samlede fordelingseffekten av forslaget til ny kostnadsnøkkel for kommunene, inkludert barnehager.
  Kolonne 3 viser den isolerte effekten av at tilskudd til barnehager innlemmes i rammetilskuddet.
  Kolonne 4 viser den samlede effekten av å:

  • redusere småkommunetilskuddet
  • redusere Nord-Norge- og Namdalstilskuddet
  • redusere skattenes andel av kommunenes inntekter
  • innføre et nytt storbytilskudd til Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger
  • avvikle hovedstadstilskuddet til Oslo

  Kolonne 5 viser samlet systemvirkninger av alle endringene i inntektssystemet
  Kolonne 6 er en illustrasjon av førsteårsvirkning av alle endringer i inntektssystemet, inkludert en vekst i frie inntekter i 2011 på 2,5 mrd. kroner til kommunene. Av veksten på 2,5 mrd. kr fordeles 0,4 mrd. kr som ekstra skjønnstilskudd til kommuner som taper på omleggingen av inntektssystemet, mens 2,1 mrd. kroner fordeles med et likt beløp per innbygger.

  Kommunal- og regionaldepartementet sin pressetelefon: 22 24 25 00.