Historisk arkiv

Kommuneproposisjonen 2011

Kommunane i Troms får auka inntekter neste år

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Kommunal- og regionaldepartementet

Kommunane får mellom fire og fem milliardar kroner meir i samla inntekter neste år. - Trass i strammare økonomiske tider prioriterer regjeringa meir pengar til kommunane for å sikre gode velferdstenester, seier kommunalminister Liv Signe Navarsete.

Kommunane får mellom fire og fem milliardar kroner meir i samla inntekter neste år. - Trass i strammare økonomiske tider prioriterer regjeringa meir pengar til kommunane for å sikre gode velferdstenester, seier kommunalminister Liv Signe Navarsete.

 • Kommuneproposisjonen for 2011.

 • Mellom 2,5 og 3,0 milliardar av veksten er frie midlar.

  - Regjeringa er opptatt av å gjere det muleg for kommunane å tilby gode, trygge barnehagar, eit skuletilbod som gir ungane eit godt grunnlag for heile livet og god pleie og omsorg for dei eldre, seier kommunalministeren.

  Samstundes foreslår regjeringa ei meir rettferdig fordeling av inntektene mellom kommunane.

  – På grunnlag av nye statistiske analysar endrar vi inntektssystemet slik at kommunane får inntekter etter dei utfordringane dei faktisk har i dag. Slik sikrar vi at kommunar over heile landet kan tilby innbyggjarane sine likeverdige velferdstenester, seier Navarsete.

  - Samansetninga av befolkninga, levekår og busettingsmønster har endra seg på 15 år. Det er utvikla nye kriterium som betre fangar opp sosiale forskjellar og skilnadar i levekår rundt i landet, seier Navarsete.

  I tillegg foreslår regjeringa å redusere småkommunetilskotet og Nord-Noreg- og Namdalstilskotet, redusere hovudstadstilskotet, å innføre eit nytt storbytilskot og å redusere skattedelen av kommunane sine inntekter.

  - Når ein tek med veksten i kommunane sine frie inntekter i 2011, vil ingen kommune få redusert sine inntekter frå 2010 til 2011, seier Liv Signe Navarsete.

  Troms – Illustrasjonsberekning

  Kommune

  Ny kostnads-nøkkel

  Isolert effekt barnehage

  Endringar politiske element

  System-verknadar

  Verknad 1. år

  1901 Harstad

  85

  157

  -155

  -70

  290

  1902 Tromsø

  103

  -246

  -107

  -4

  356

  1911 Kvæfjord

  1 387

  446

  -414

  974

  1 334

  1913 Skånland

  -455

  -286

  51

  -403

  702

  1915 Bjarkøy

  644

  -322

  -1 250

  -607

  1 036

  1917 Ibestad

  -1 408

  -82

  515

  -893

  1 507

  1919 Gratangen

  1 110

  18

  -949

  161

  521

  1920 Lavangen

  554

  96

  -808

  -253

  468

  1922 Bardu

  629

  216

  -165

  465

  825

  1923 Salangen

  1 377

  -47

  -543

  834

  1 194

  1924 Målselv

  398

  270

  -110

  288

  648

  1925 Sørreisa

  1 731

  1 029

  -90

  1 641

  2 001

  1926 Dyrøy

  1 074

  -173

  -905

  169

  530

  1927 Tranøy

  731

  533

  -734

  -3

  357

  1928 Torsken

  1 334

  -93

  -1 187

  148

  508

  1929 Berg

  1 917

  262

  -1 158

  759

  1 119

  1931 Lenvik

  81

  -150

  -93

  -12

  348

  1933 Balsfjord

  767

  246

  -81

  686

  1 046

  1936 Karlsøy

  201

  483

  -399

  -198

  373

  1938 Lyngen

  -44

  -35

  -205

  -250

  462

  1939 Storfjord

  2 428

  420

  -673

  1 756

  2 116

  1940 Kåfjord

  -969

  -735

  321

  -648

  1 120

  1941 Skjervøy

  613

  -354

  -482

  131

  491

  1942 Nordreisa

  794

  665

  -141

  653

  1 013

  1943 Kvænangen

  -734

  -324

  52

  -683

  1 155

  Troms

  280

  -26

  -170

  110

  552

  Tabellforklaring

  Alle beløp er kroner per innbyggjar. Berekningane bygger på innbyggjartal per 1. januar 2009.

  Fordelingseffektane er berekna på kriteriedata og utgiftsbehov for 2008.

  Fordelingsverknadane i tabellen er foreløpige. Endelig fordeling av rammetilskotet for 2011 vil vere klart i statsbudsjettet til hausten.

  Kolonne 1 viser kommunenamn.
  Kolonne 2 viser den samla fordelingseffekten av forslaget til ny kostnadsnøkkel for kommunane, inkludert barnehagar.
  Kolonne 3 viser den isolerte effekten av at tilskot til barnehagar vert innlemma i rammetilskotet.
  Kolonne 4 viser den samla effekten av å:

  • redusere småkommunetilskotet
  • redusere Nord-Noreg- og Namdalstilskotet
  • redusere skattane sin del av kommunane sine inntekter
  • innføre eit nytt storbytilskot til Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger
  • avvikle hovudstadstilskotet til Oslo

  Kolonne 5 viser samla systemverknadar av alle endringane i inntektssystemet
  Kolonne 6 er en illustrasjon av verknadane av alle endringane i inntektssystemet første år, inkludert ein vekst i frie inntekter i 2011 på 2,5 milliardar kroner til kommunane. Av veksten på 2,5 milliardar kroner vert 400 millionar fordelte som ekstra skjønnstilskot til kommunar som taper på omlegginga av inntektssystemet, mens 2,1 milliardar kroner vert fordelte med eit likt beløp per innbyggjar.

  Kommunal- og regionaldepartementet sin pressetelefon: 22 24 25 00.