Fordeling kommunal medfinansiering og utskrivingsklare pasientar, 5 567 mill. kr. Kompensasjon 305 mill. kr. ..." />      Fordeling kommunal medfinansiering og utskrivingsklare pasientar, 5 567 mill. kr. Kompensasjon 305 mill. kr. ..." />

Historisk arkiv

Oslo kommune får 723 millionar til samhandling

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Kommunal- og regionaldepartementet

Statsbudsjettet 2012

  

 

Fordeling kommunal medfinansiering og utskrivingsklare pasientar, 5 567 mill. kr.

Kompensasjon 305 mill. kr.

Sum

 

1 000 kr

1 000 kr

1 000 kr

0301 Oslo

612 631

110 594

723 225

 

Tabellforklaring:

Kolonne 1 viser summen av midlane til kommunal medfinansiering av spesialisthelsetenesta og økonomisk ansvar for utskrivingsklare pasientar på kommunenivå. Til saman får kommunane overført 5 567 millionar kroner over rammetilskotet i 2012.

Kolonne 2 viser fordelinga av tilleggskompensasjon. Samla kompensasjon er på 305 millionar kroner som vert sett av innafor veksten i frie inntekter.

Kolonne 3 er summen av kolonne 1 og 2.

  • Attende til hovudpressemeldinga: 5,6 milliardar kroner til samhandling i kommunane 
  •