Forsida

Historisk arkiv

1,4 milliardar kroner meir til Hordaland neste år

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Kommunal- og regionaldepartementet

Statsbudsjettet 2013

Fordelinga av dei frie inntektene for kommunane i Hordaland og Hordaland fylkeskommune i 2013, og den nominelle veksten i frie inntekter frå RNB 2012 til 2013.

Tabellen syner fordelinga av dei frie inntektene for kommunane i Hordaland og Hordaland fylkeskommune i 2013, og den nominelle veksten i frie inntekter frå RNB 2012 til 2013.

I revidert nasjonalbudsjett 2012 blei skatteinntektene til kommunesektoren i 2012 oppjustert med 2,3 milliardar kroner. Meirskatteveksten er anslått til 1 870 millionar kroner for kommunane og 430 millionar kroner for fylkeskommunane. Dette er varige inntekter som blir vidareført i 2013. Tabellen syner anslag på fordelinga av desse inntektene. Skatteanslaget for 2012 er ytterlegare oppjustert med 2,6 milliardar kroner no i statsbudsjettet. Desse pengane blir ikkje vidareført neste år og synes ikkje i tabellen.

Sjå også forklaringar under tabellen. 

Kommune

Fordeling av meirskatte-vekst 2012

Anslag på frie inntekter 2013

Anslag på vekst RNB 2012-2013

Vekst frå RNB 2012-2013

 

(mill. kr)

(1 000 kr)

(1 000 kr)

(prosent)

  

1

2

3

4

 

 

     

1201 Bergen

101,6

12 055 652

555 930

4,8

1211 Etne

1,4

211 674

9 276

4,6

1216 Sveio

1,8

265 281

9 141

3,6

1219 Bømlo

4,1

585 857

26 955

4,8

1221 Stord

6,8

842 095

43 142

5,4

1222 Fitjar

1,1

165 711

9 290

5,9

1223 Tysnes

1,0

160 731

4 577

2,9

1224 Kvinnherad

4,7

679 140

28 519

4,4

1227 Jondal

0,4

74 565

3 601

5,1

1228 Odda

2,5

365 650

13 744

3,9

1231 Ullensvang

1,2

198 653

7 476

3,9

1232 Eidfjord

0,3

65 221

3 252

5,2

1233 Ulvik

0,4

75 747

1 874

2,5

1234 Granvin

0,3

62 272

1 518

2,5

1235 Voss

4,9

685 791

30 649

4,7

1238 Kvam

3,0

443 320

14 105

3,3

1241 Fusa

1,4

210 055

8 391

4,2

1242 Samnanger

0,9

132 376

4 265

3,3

1243 Os

6,4

814 006

46 740

6,1

1244 Austevoll

2,2

284 317

14 796

5,5

1245 Sund

2,3

304 015

17 863

6,2

1246 Fjell

8,3

1 023 905

51 143

5,3

1247 Askøy

9,3

1 217 859

64 676

5,6

1251 Vaksdal

1,5

230 058

9 741

4,4

1252 Modalen

0,1

36 291

-50

-0,1

1253 Osterøy

2,7

363 306

13 063

3,7

1256 Meland

2,5

339 448

16 107

5,0

1259 Øygarden

1,6

211 514

7 905

3,9

1260 Radøy

1,7

248 492

12 111

5,1

1263 Lindås

5,4

712 709

42 933

6,4

1264 Austrheim

1,1

151 039

5 505

3,8

1265 Fedje

0,2

49 052

706

1,5

1266 Masfjorden

0,6

105 179

2 803

2,7

Fordelast gjennom året

 

25 000

   

Hordaland

183,6

23 395 976

1 087 947

4,9

 

 

     

Hordaland fylkeskommune

39,1

5 375 832

275 612

5,4

         

Totalt for Hordaland

222,7

28 771 808

1 363 559

 

 

Tabellforklaring

Fyrste kolonne:
Syner anslag på meirskattevekst i RNB målt i millionar kroner i 2012. Anslaga på fordelinga av meirskatteveksten i 2012 er usikre, og tek utgangspunkt i fordelinga av skatt i 2011, framskrive med innbyggjartalet i 2012. I skatteanslaget er anslag på skatteutjamning inkludert.

Andre kolonne:
Syner anslag på kor mykje kvar kommune får i frie inntekter i 2013, målt i 1000 kroner.

Tredje kolonne:
Syner anslag på kor mykje meir pengar kvar kommune får rekna frå RNB 2012 til nasjonalbudsjettet 2013. Veksten er korrigert for endringar i kommunanes oppgåver.

Fjerde kolonne:
Syner veksten målt i prosent. Dei nominelle veksttala for einskildkommunar skal også dekkje pris- og lønsauke frå 2012 til 2013. Denne er rekna til 3,30 prosent.